เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ (LCD)L2
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง 21/9/2563 - 27/9/2563 
                                                                                                                                    
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
จันทร์  01158732
(2) 1,
L1
     สอบนอกตาราง01129208 จุลชีววิทยา
(ดร.อาภากร ทรงสุมนัส) ,
BOOKING
อังคาร  00539217
(3) 1,
L1
  00008123
(3) 8,
L1
   
      00009123
(3) 8,
L1
   
พุธ      01148708
(2) 1,
L1
    
พฤหัสบดี  01158721
(2) 1,
L1
        
ศุกร์ สอนชดเชย
(อิทธิชัย ทิมมณี) ,
BOOKING
   00539319
(3) 1,
L1
   
เสาร์ 24000003
(2) 1,
L4
  
  24000004
(2) 1,
L4
 
อาทิตย์  24000110
(2) 1,
L4
 
  24000111
(2) 1,
L4
 
  24000112
(2) 1,
L4
 
  24000113
(2) 1,
L4
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
L10 = หลักสูตรระยะสั้น      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
25 ก.ย. 256309:00-11:00สอนชดเชย
อิทธิชัย ทิมมณี
21 ก.ย. 256315:00-18:00สอบนอกตาราง01129208 จุลชีววิทยา
ดร.อาภากร ทรงสุมนัส
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: