เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ LCD (L2)ป.เอก Ed.D
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 25/5/2563 - 31/5/2563 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
 
จันทร์
 
          
 
อังคาร
 
          
พุธ     พิจารณาผลการศึกษา
(คณะเภสัชศาสตร์) ,
BOOKING
 
 
พฤหัสบดี
 
          
 
ศุกร์
 
          
เสาร์  34101209
(3) 1,
L5
  34101209
(3) 2,
L5
อาทิตย์  34001002
(3) 1,
L5
  34101209
(3) 1,
L5
  34101209
(3) 2,
L5
  34300026
(0) 1,
L5

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
27 พ.ค. 256313:00-16:30พิจารณาผลการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: