เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ (LCD)
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง 9/5/2565 - 15/5/2565 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
จันทร์  9710102
(2) 1,
L6
      
  9710307
(3) 1,
L6
      
 สอนทฤษฎี รายวิชา เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ
(อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์) ,
BOOKING
 
       9710101
(2) 1,
L6
 
อังคาร  9710201
(2) 1,
L6
   9710202
(1) 1,
L6
 
พุธ  9710308
(2) 1,
L6
      
พฤหัสบดี  9710305
(3) 1,
L6
   9710307
(3) 1,
L6
 
ศุกร์  9710305
(3) 1,
L6
   9710307
(3) 1,
L6
 
อาทิตย์ 01549220
(3) 52,
L1
  01549220
(3) 51,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
L10 = หลักสูตรระยะสั้น      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
9 พ.ค. 256508:30-16:30สอนทฤษฎี รายวิชา เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ
อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: