เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 (LCD)
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 18/2/2562 - 24/2/2562 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์ จองห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษีอากร 2
(ปัทมนันท์ บุญถนอมตีรัตน์) ,
BOOKING
  00239513
(3) 1,
L1
    
      00548601
(3) 1,
L1
    
      สอนชดเชยวิชาภาษาญี่ปุ่น
(กันต์ อาลัยญาติ) ,
BOOKING
    
อังคาร      00239513
(3) 1,
L1
    
      00548601
(3) 1,
L1
    
 
พุธ
 
            
พฤหัสบดี  00628502
(3) 1,
L3
  00628502
(3) 1,
L3
 00628502
(3) 1,
L3
 
ศุกร์      00239513
(3) 1,
L1
    
      00548601
(3) 1,
L1
    
เสาร์ สอนชดเชยอาจารย์พิเศษ
(ณัฏฐกัลยา เพียรการค้า) ,
BOOKING
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
23 ก.พ. 256208:30-16:00สอนชดเชยอาจารย์พิเศษ
ณัฏฐกัลยา เพียรการค้า
18 ก.พ. 256208:30-11:30จองห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษีอากร 2
ปัทมนันท์ บุญถนอมตีรัตน์
18 ก.พ. 256214:00-15:30สอนชดเชยวิชาภาษาญี่ปุ่น
กันต์ อาลัยญาติ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: