เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 [LCD]
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 18/2/2562 - 24/2/2562 
                                                                                                            
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
จันทร์  00938312
(3) 1,
L1
  00947320
(3) 1,
L1
 
      00948317
(3) 1,
L1
 
     โครงการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เตรียมเอกสาร
(กมลา พาณิชวิบูลย์) ,
BOOKING
อังคาร  01448412
(3) 1,
L1
  00138644
(3) 1,
L1
 
พุธ  00229425
(3) 1,
L1
     
พฤหัสบดี  00538355
(3) 1,
L1
  00238536
(3) 1,
L1
 
      00239536
(3) 1,
L1
 
ศุกร์    01448619
(2) 1,
L1
  00238537
(3) 1,
L1
 
      00239537
(3) 1,
L1
 
     นำเสนองาน Blockchain
(พีรพนธ์ ตัณฑ์จยะ) ,
BOOKING
 
เสาร์    01448613
(2) 1,
L1
 00539624
(3) 1,
L1
 
อาทิตย์  00538506
(3) 1,
L1
  01448415
(3) 1,
L1
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
22 ก.พ. 256213:00-15:00นำเสนองาน Blockchain
พีรพนธ์ ตัณฑ์จยะ
18 ก.พ. 256212:30-16:00โครงการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เตรียมเอกสาร
กมลา พาณิชวิบูลย์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: