เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 [LCD]
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 11/2/2562 - 17/2/2562 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์  00938312
(3) 1,
L1
  00947320
(3) 1,
L1
สอนชดเชยวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
(จุฑามาศ หนูสุด) ,
BOOKING
 
      00948317
(3) 1,
L1
    
     สอนชดเชยวันที่๑กุมภาพันธ์
(สุกิจ อยู่ในธรรม) ,
BOOKING
    
อังคาร  01448412
(3) 1,
L1
  00138644
(3) 1,
L1
    
พุธ  00229425
(3) 1,
L1
        
พฤหัสบดี  00538355
(3) 1,
L1
  00238536
(3) 1,
L1
    
      00239536
(3) 1,
L1
    
ศุกร์    01448619
(2) 1,
L1
  00238537
(3) 1,
L1
    
      00239537
(3) 1,
L1
    
เสาร์    01448613
(2) 1,
L1
 00539624
(3) 1,
L1
    
อาทิตย์  00538506
(3) 1,
L1
  01448415
(3) 1,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
11 ก.พ. 256212:30-15:30สอนชดเชยวันที่๑กุมภาพันธ์
สุกิจ อยู่ในธรรม
11 ก.พ. 256215:30-18:30สอนชดเชยวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
จุฑามาศ หนูสุด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: