เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 [LCD]
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 18/2/2562 - 24/2/2562 
                                                            
 
 Day/Time 
 
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
จันทร์ โครงการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เตรียมเอกสาร
(กมลา พาณิชวิบูลย์) ,
BOOKING
 
อังคาร
 
     
 
พุธ
 
     
 
พฤหัสบดี
 
     
ศุกร์ นำเสนองาน Blockchain
(พีรพนธ์ ตัณฑ์จยะ) ,
BOOKING
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
22 ก.พ. 256213:00-15:00นำเสนองาน Blockchain
พีรพนธ์ ตัณฑ์จยะ
18 ก.พ. 256212:30-16:00โครงการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เตรียมเอกสาร
กมลา พาณิชวิบูลย์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: