เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 (LCD)
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง 11/9/2565 - 17/9/2565 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
จันทร์ อาจารย์จารุวรรณเป็นอาจารย์ผู้สอน
(จักรพงษ์ ชดช้อย) ,
BOOKING
      
อังคาร      00000133
(3) 2,
L1
  
 
พุธ
 
          
พฤหัสบดี  00000144
(3) 1,
L1
      
 
ศุกร์
 
          
เสาร์      01449505
(2) 71,
L1
อาทิตย์      00000115
(3) 51,
L1
      00009115
(3) 51,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
L10 = หลักสูตรระยะสั้น      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
12 ก.ย. 256508:30-11:30อาจารย์จารุวรรณเป็นอาจารย์ผู้สอน
จักรพงษ์ ชดช้อย
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: