เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 (PLASMA)
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 28/1/2562 - 3/2/2562 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
จันทร์  00009124
(3) 3,
L1
  00009122
(3) 1,
L1
  
อังคาร  01539218
(3) 1,
L1
   01138418
(2) 1,
L1
  
 
พุธ
 
          
พฤหัสบดี  00009122
(3) 8,
L1
      
ศุกร์  00009124
(3) 4,
L1
      
เสาร์ คัดเลือกนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2562
(อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์) ,
BOOKING
  
อาทิตย์ 00008124
(3) 52,
L1
  00039102
(1) 52,
L1
 00009124
(3) 52,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
2 ก.พ. 256208:30-15:30คัดเลือกนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2562
อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: