เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 (LCD)
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 11/2/2562 - 17/2/2562 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
จันทร์      9719310
(1) 1,
L6
 
อังคาร สอนชดเชยวันที่ 1 ก.พ.62
(นฤมล สมบูรณ์) ,
BOOKING
  00008124
(3) 8,
L1
  
      00009124
(3) 8,
L1
  
พุธ  00719204
(3) 1,
L1
      
พฤหัสบดี  00729308
(2) 1,
L1
   00719301
(3) 1,
L1
  
ศุกร์      00008129
(3) 1,
L1
  
      00009129
(3) 1,
L1
  
เสาร์ 
(เสาวนีย์ ชูจันทร์) ,
BOOKING
 
อาทิตย์ 01519205
(3) 58,
L1
  01519205
(3) 57,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
16 ก.พ. 256208:30-16:00
เสาวนีย์ ชูจันทร์
12 ก.พ. 256208:30-11:30สอนชดเชยวันที่ 1 ก.พ.62
นฤมล สมบูรณ์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: