เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 (LCD)
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 18/2/2562 - 24/2/2562 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
จันทร์ นำเสนอกรณีศึกษา
(อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์) ,
BOOKING

(ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์) ,
BOOKING
  
     นำเสนอกรณีศึกษา
(อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์) ,
BOOKING
 
 
อังคาร
 
          
 
พุธ
 
          
พฤหัสบดี  00719209
(2) 1,
L1
      
ศุกร์      00719209
(2) 1,
L1
  
อาทิตย์ 01529207
(3) 56,
L1
  01529207
(3) 55,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
18 ก.พ. 256208:30-12:30นำเสนอกรณีศึกษา
อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์
18 ก.พ. 256212:30-15:30
ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์
18 ก.พ. 256213:00-16:00นำเสนอกรณีศึกษา
อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: