เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ Lab Com3
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง 26/10/2563 - 1/11/2563 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
จันทร์  00938405
(3) 1,
L1
 00929311
(3) 1,
L1
  
  00939215
(3) 1,
L1
 00938425
(3) 1,
L1
  
อังคาร  00948316
(3) 1,
L1
 00149310
(3) 1,
L1
  
      00948317
(3) 1,
L1
  
พุธ  00938412
(3) 1,
L1
     
  00939213
(3) 1,
L1
     
พฤหัสบดี แทนวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
(อุบลรัตน์ ชนะโรค) ,
BOOKING
  00129605
(3) 1,
L1
  
      00928307
(3) 1,
L1
 
      00929223
(3) 1,
L1
 
ศุกร์  00248542
(3) 1,
L1
  00929202
(3) 1,
L1
 
  00249565
(3) 1,
L1
  00938418
(3) 1,
L1
 
อาทิตย์ 00919221
(3) 81,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
L10 = หลักสูตรระยะสั้น      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
29 ต.ค. 256308:30-11:30แทนวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
อุบลรัตน์ ชนะโรค
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: