เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ Lab Com3
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง 19/10/2563 - 25/10/2563 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
 
จันทร์
 
          
อังคาร  00949224
(3) 1,
L1
     
พุธ  00008136
(3) 3,
L1
      
  00009136
(3) 3,
L1
      
 00239420 การวิจัยในธุรกิจระหว่างประเทศ
(อ.จันทราภา พูลสนอง) ,
BOOKING
      
พฤหัสบดี      00008136
(3) 4,
L1
  
      00009136
(3) 4,
L1
  
ศุกร์      00939215
(3) 1,
L1
 
อาทิตย์ 00919221
(3) 81,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
L10 = หลักสูตรระยะสั้น      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
21 ต.ค. 256308:30-11:3000239420 การวิจัยในธุรกิจระหว่างประเทศ
อ.จันทราภา พูลสนอง
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: