เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L1 (LCD)
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 18/2/2562 - 24/2/2562 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์  00008123
(3) 1,
L1
     00008107
(3) 1,
L1
 
  00009123
(3) 1,
L1
     00009107
(3) 1,
L1
 
อังคาร  00008113
(3) 1,
L1
  00008107
(3) 3,
L1
 00019101
(1) 21,
L1
   
  00009113
(3) 1,
L1
  00009107
(3) 3,
L1
    
พุธ  00008107
(3) 2,
L1
        
 แทนวันที่ 31 มกราคม มหาวิทยาลัยหยุด
(อุบลรัตน์ ชนะโรค) ,
BOOKING
        
  00009107
(3) 2,
L1
        
พฤหัสบดี  00739310
(3) 1,
L1
ชดเชยวันมาฆะบูชา
(สุกัญญา สมมณีดวง) ,
BOOKING
ชดเชยวันศุกร์ซึ่งมหาวิทยาลัยประกาศหยุด
(ศิริวิจิตร ปานตระกูล) ,
BOOKING
 00038102
(1) 20,
L1
   
 ขอใช้ห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 13 แทนวันหยุดมาฆบูชา อังคารที่ 19 ก.พ.. 62
(ภาวนา เสถียรสวัสดิ์) ,
BOOKING
    สอนชดเชยวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์
(ศิริวิจิตร ปานตระกูล) ,
BOOKING
 
 ขอใช้ห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 13 แทนวันหยุดมาฆบูชา อังคารที่ 19 ม.ค. 62
(ภาวนา เสถียรสวัสดิ์) ,
BOOKING
        
ศุกร์  00739313
(3) 1,
L1
  01329208
(3) 5,
L1
 00038102
(1) 21,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
21 ก.พ. 256208:30-11:30ขอใช้ห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 13 แทนวันหยุดมาฆบูชา อังคารที่ 19 ก.พ.. 62
ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
21 ก.พ. 256208:30-11:30ขอใช้ห้องเพื่อสอนชดเชยวิชาภาษาอังกฤษ 4 กลุ่ม 13 แทนวันหยุดมาฆบูชา อังคารที่ 19 ม.ค. 62
ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
21 ก.พ. 256211:30-12:30ชดเชยวันมาฆะบูชา
สุกัญญา สมมณีดวง
21 ก.พ. 256212:30-15:30ชดเชยวันศุกร์ซึ่งมหาวิทยาลัยประกาศหยุด
ศิริวิจิตร ปานตระกูล
21 ก.พ. 256215:30-18:30สอนชดเชยวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์
ศิริวิจิตร ปานตระกูล
20 ก.พ. 256208:30-11:30แทนวันที่ 31 มกราคม มหาวิทยาลัยหยุด
อุบลรัตน์ ชนะโรค
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: