เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L2 (LCD)
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 17/3/2562 - 23/3/2562 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์    01148305
(1) 1,
L1
  01318301
(3) 5,
L1
 00548545
(3) 1,
L1
 
      01319301
(3) 5,
L1
    
อังคาร  01318301
(3) 4,
L1
  01318301
(3) 3,
L1
 00548543
(3) 1,
L1
 
  01319301
(3) 4,
L1
  01319301
(3) 3,
L1
    
พุธ  01328308
(3) 1,
L1
        
  01329205
(3) 1,
L1
        
  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
(กฤษดา อนันตวุฒิ) ,
BOOKING
       
พฤหัสบดี  01148517
(2) 1,
L1
 01148303
(2) 1,
L1
 01318301
(3) 1,
L1
    
      01319301
(3) 1,
L1
    
ศุกร์       01148304
(2) 1,
L1
 00018119
(0) 1,
L1
  
         00019119
(0) 1,
L1
  
เสาร์  01329207
(3) 4,
L1
  01329207
(3) 5,
L1
 01329207
(3) 6,
L1
 
     เนื่องจากเคยติดภารกิจไม่ได้สอนในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
(กมลรัตน์ เอียดรอด) ,
BOOKING
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
23 มี.ค. 256212:30-15:30เนื่องจากเคยติดภารกิจไม่ได้สอนในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
กมลรัตน์ เอียดรอด
20 มี.ค. 256210:00-12:00กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
กฤษดา อนันตวุฒิ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: