เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต EAU อาคารสิงหา เสาวภาพ
 ห้อง
 คุณลักษณะ ห้องปฏิบัติคณะสาธารณสุข
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 ระหว่าง 14/1/2561 - 20/1/2561 
                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
 
จันทร์
 
      
 
อังคาร
 
      
 
พุธ
 
      
พฤหัสบดี  01438608
(2) 1,
L1
 01438610
(2) 1,
L1
 
ศุกร์  01438609
(3) 1,
L1
  
อาทิตย์  01438611
(2) 1,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]