เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต EAU อาคารชวน ชวนิชย์
 ห้อง
 คุณลักษณะ Lab เคมี
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง 18/9/2565 - 24/9/2565 
                                                                                                
 
 Day/Time 
 
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
 
จันทร์
 
        
 
อังคาร
 
        
 
พุธ
 
        
 
พฤหัสบดี
 
        
 
ศุกร์
 
        
เสาร์  00119209
(1) 81,
L1
  00119209
(1) 81,
L1
  00110208
(1) 81,
L1
  00110208
(1) 81,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
L10 = หลักสูตรระยะสั้น
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: