เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต EAU อาคารเฉลิมพระเกียรติ
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 25/3/2562 - 31/3/2562 
                                                                                                                                                
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
จันทร์ วิชา Principles of Accountins
(อ.ศศิร์รัช สายขุน) ,
BOOKING
    
(ณฤเดช พันธุ์โอภาส) ,
BOOKING
 
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(คณะเภสัชศาสตร์) ,
BOOKING
 เตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(คณะเภสัชศาสตร์) ,
BOOKING
   
        ชดเชยรับปริญญา (จองให้ อ.กมล น้อยทองเล็ก) วิชาการดำเนินงานท่าอากาศยาน
(สุรเดช อาจสิงห์) ,
BOOKING
 
อังคาร ชดเชยรับปริญญา (จองให้ อ.กมล น้อยทองเล็ก) วิชาการดำเนินงานท่าอากาศยาน
(สุรเดช อาจสิงห์) ,
BOOKING
    ชดเชยรับปริญญา (จองให้ อ.กมล น้อยทองเล็ก) วิชาการดำเนินงานท่าอากาศยาน
(สุรเดช อาจสิงห์) ,
BOOKING
 
พุธ     สอนชดเชยรายวิชา 01328310/01329310 การบรอการข่าวสารการบิน กลุ่ม 4
(อาจารย์ประวิทย์ วงศ์วิวัฒน์) ,
BOOKING
    
 เตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(คณะเภสัชศาสตร์) ,
BOOKING
 เตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(คณะเภสัชศาสตร์) ,
BOOKING
   
     01138139/01139139/01158718 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและบรรจุภัณฑ์
(ดร.รุ่งศิริ สุริยเต็ม) ,
BOOKING
   
พฤหัสบดี เตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
(คณะเภสัชศาสตร์) ,
BOOKING
       
 
ศุกร์
 
            
อาทิตย์ สอนวิชาความเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ
(หลักสูตร M.Ed.) ,
BOOKING
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]