เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต EAU อาคารเฉลิมพระเกียรติ
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 20/5/2562 - 26/5/2562 
                                                                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
17:00
 
จันทร์
 
          
อังคาร วัดและประเมิน
(อ.นฤมล สมบูรณ์) ,
BOOKING
     
พุธ     ใช้ห้องเรียนเพื่อดำเนินการวัดตัวตัดเครื่องแบบนักศึกษา คณะการบิน ปีการศึกษา 2561
(คณะการบิน) ,
BOOKING
พฤหัสบดี สอบ 01148154 โครงงานวิจัยฯ
(อ.ประไพพิศ พิชญ?ชานุวัฒน์) ,
BOOKING
 
ศุกร์ สอบ 01148154 โครงงานวิจัยฯ
(อ.ประไพพิศ พิชญ?ชานุวัฒน์) ,
BOOKING
 
เสาร์ รายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบบที่ 5
(คณะการบิน) ,
BOOKING
 
 รายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบบที่ 5
(คณะการบิน) ,
BOOKING
 
 รายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบบที่ 5
(คณะการบิน) ,
BOOKING
 
 รายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบบที่ 5
(คณะการบิน) ,
BOOKING
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]