เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต EAU อาคารชวน ชวนิชย์
วัน  อาทิตย์  จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  ทุกวัน  
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง 23/11/2563 - 29/11/2563 
                                                
 
 Day/Time 
 
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
จันทร์ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 00549371 การฝึกงานทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
(อ.จริยาพร อมัติรัตนะ) ,
BOOKING
 
อังคาร
 
    
 
พุธ
 
    
 
พฤหัสบดี
 
    
 
ศุกร์
 
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี
L10 = หลักสูตรระยะสั้น
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]