เมนูหลัก

ประกาศรายนามผู้สำเร็จการศึกษา
ครั้งที่เข้าประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระดับ
ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 1 มิถุนายน 2565
ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เพิ่มเติม)
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (เพิ่มเติม)
ภาคฤดูร้อน/2563 (เพิ่มเติม)
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เพิ่มเติม)
ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (เพิ่มเติม)
ภาคฤดูร้อน/2563 (เพิ่มเติม)
ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 4 สิงหาคม 2564
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ภาคฤดูร้อน/2563
ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (เพิ่มเติม)
ภาคฤดูร้อน/2563
ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ภาคฤดูร้อน/2563
ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (เพิ่มเติม)
ภาคฤดูร้อน/2563
ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เพิ่มเติม)
ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 25 มกราคม 2564
ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 26 สิงหาคม 2563
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ภาคฤดูร้อน/2562
ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (เพิ่มเติม)
ภาคฤดูร้อน/2562
ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (เพิ่มเติม)
ระดับปริญญาเอก
ภาคฤดูร้อน/2562
ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 24 มิถุนายน 2563
ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (เพิ่มเติม)
ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (เพิ่มเติม)
ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (เพิ่มเติม)
ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 28 เมษายน 2563
ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (เพิ่มเติม)
ภาคการศึกษาที่ 2/2562
ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2/2562
ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2/2562
ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 15 มกราคม 2563
ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1/2562
ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (เพิ่มเติม)


* หมายเหต ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องไม่มีภาระหนี้สินใดๆ กับทางมหาวิทยาลัย จึงจะสามารถรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้
ติดต่อรับได้ที่ สำนักบริการการศึกษาในวันจันทร์ - ศุกร์(เว้นวันหยุดราชการ) และวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
หลักฐานที่ต้องยื่นในวันมารับเอกสาร
1. บัตรนักศึกษา 2. ใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ขั้นตอนการขอรับเอกสาร
1. นำบัตรนักศึกษา มาติดต่อชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณทิต ที่งานการเงินนักศึกษา
2. นำใบเสร็จรับเงินจากงานการเงินนักศึกษา ไปตรวจสอบภาระหนี้สินที่สำนักหอสมุดกลาง
3. เอกสารจากการตรวจสอบภาระหนี้สิน และ บัตรนักศึกษามาติดต่อรับ Transcript และ
ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่สำนักบริการการศึกษา
(ในกรณีที่บัตรนักศึกษาสูญหาย ให้ใช้ใบแจ้งความหรือ คำร้องขอทำบัตรนศ.ใหม่ แทนได้)

  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]