เมนูหลัก

ประกาศรายนามผู้สำเร็จการศึกษา
ครั้งที่เข้าประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระดับ
ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 28 มกราคม 2562
ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (เพิ่มเติม)
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (เพิ่มเติม)
ภาคการศึกษาที่ 1/2561
ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (เพิ่มเติม)
***สามารถรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา
ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (เพิ่มเติม)
ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (เพิ่มเติม)
ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 17 กันยายน 2561
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ภาคฤดูร้อน/2560
ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (เพิ่มเติม)
ภาคฤดูร้อน/2560
ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (เพิ่มเติม)
ภาคฤดูร้อน/2560 (เพิ่มเติม)
ระดับปริญญาเอก
ภาคฤดูร้อน/2560 (เพิ่มเติม)
ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 18 มิถุนายน 2561
ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (เพิ่มเติม)
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (เพิ่มเติม)
ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (เพิ่มเติม)
ภาคฤดูร้อน/2560
ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (เพิ่มเติม)
ภาคฤดูร้อน/2560

ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 25 เมษายน 2561
ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (เพิ่มเติม)
ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (เพิ่มเติม)

ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 20 มีนาคม 2561
ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (เพิ่มเติม)
ภาคฤดูร้อน/2559 (เพิ่มเติม)
ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (เพิ่มเติม)
ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ครั้งที่ 4/2560
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ภาคฤดูร้อน/2559
ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (เพิ่มเติม)
ภาคฤดูร้อน/2559
ระดับปริญญาโท
ภาคฤดูร้อน/2559
ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (เพิ่มเติม)
ภาคฤดูร้อน/2559
ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 20 มิถุนายน 2560
ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (เพิ่มเติม)
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (เพิ่มเติม)
ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (เพิ่มเติม)
ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (เพิ่มเติม)

ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2/2559
ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)
ภาคการศึกษาที่ 2/2559
ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (เพิ่มเติม)* หมายเหต ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องไม่มีภาระหนี้สินใดๆ กับทางมหาวิทยาลัย จึงจะสามารถรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้
ติดต่อรับได้ที่ สำนักบริการการศึกษาในวันจันทร์ - ศุกร์(เว้นวันหยุดราชการ) และวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
หลักฐานที่ต้องยื่นในวันมารับเอกสาร
1. บัตรนักศึกษา 2. ใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ขั้นตอนการขอรับเอกสาร
1. นำบัตรนักศึกษา มาติดต่อชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณทิต ที่งานการเงินนักศึกษา
2. นำใบเสร็จรับเงินจากงานการเงินนักศึกษา ไปตรวจสอบภาระหนี้สินที่สำนักหอสมุดกลาง
3. เอกสารจากการตรวจสอบภาระหนี้สิน และ บัตรนักศึกษามาติดต่อรับ Transcript และ
ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่สำนักบริการการศึกษา
(ในกรณีที่บัตรนักศึกษาสูญหาย ให้ใช้ใบแจ้งความหรือ คำร้องขอทำบัตรนศ.ใหม่ แทนได้)

  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]