เมนูหลัก

ประกาศรายนามผู้สำเร็จการศึกษา
ครั้งที่เข้าประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระดับ
ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 29 เมษายน 2562
ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2/2561


* หมายเหต ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องไม่มีภาระหนี้สินใดๆ กับทางมหาวิทยาลัย จึงจะสามารถรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้
ติดต่อรับได้ที่ สำนักบริการการศึกษาในวันจันทร์ - ศุกร์(เว้นวันหยุดราชการ) และวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
หลักฐานที่ต้องยื่นในวันมารับเอกสาร
1. บัตรนักศึกษา 2. ใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ขั้นตอนการขอรับเอกสาร
1. นำบัตรนักศึกษา มาติดต่อชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณทิต ที่งานการเงินนักศึกษา
2. นำใบเสร็จรับเงินจากงานการเงินนักศึกษา ไปตรวจสอบภาระหนี้สินที่สำนักหอสมุดกลาง
3. เอกสารจากการตรวจสอบภาระหนี้สิน และ บัตรนักศึกษามาติดต่อรับ Transcript และ
ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่สำนักบริการการศึกษา
(ในกรณีที่บัตรนักศึกษาสูญหาย ให้ใช้ใบแจ้งความหรือ คำร้องขอทำบัตรนศ.ใหม่ แทนได้)

  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]