เมนูหลัก

ประกาศรายนามผู้สำเร็จการศึกษา
ครั้งที่เข้าประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระดับ
ครั้งที่ 3/2565
วันที่ 31 ตุลาคม 2565
ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (เพิ่มเติม)
ภาคฤดูร้อน/2564 (เพิ่มเติม)

ระดับปริญญาโท
ภาคฤดูร้อน/2564 (เพิ่มเติม)
ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ระดับปริญญาเอก
ภาคฤดูร้อน/2564
ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ภาคฤดูร้อน/2564

ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (เพิ่มเติม)
ภาคฤดูร้อน/2564

ระดับปริญญาโท
ภาคฤดูร้อน/2564
ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 1 มิถุนายน 2565
ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เพิ่มเติม)
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (เพิ่มเติม)
ภาคฤดูร้อน/2563 (เพิ่มเติม)
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เพิ่มเติม)
ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2/2564


* หมายเหต ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องไม่มีภาระหนี้สินใดๆ กับทางมหาวิทยาลัย จึงจะสามารถรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้
ติดต่อรับได้ที่ สำนักบริการการศึกษาในวันจันทร์ - ศุกร์(เว้นวันหยุดราชการ) และวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
หลักฐานที่ต้องยื่นในวันมารับเอกสาร
1. ใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ขั้นตอนการขอรับเอกสาร
1. ติดต่อชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณทิต ที่งานการเงินนักศึกษา อาคาร C ชั้น 1
2. นำใบเสร็จรับเงินจากงานการเงินนักศึกษา ไปตรวจสอบภาระหนี้สินที่สำนักหอสมุดกลาง
3. นำเอกสารจากการตรวจสอบภาระหนี้สิน มาติดต่อรับ Transcript และ
ใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่สำนักบริการการศึกษา

  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]