เมนูหลัก

  ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ14 ธ.ค. 256123 ธ.ค. 2561
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ14 ธ.ค. 256123 ธ.ค. 2561
  -  วันชำระเงินตามปกติ14 ธ.ค. 256127 ธ.ค. 2561
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร14 ธ.ค. 256127 ธ.ค. 2561
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา(ผ่านระบบ)24 ธ.ค. 25611 ม.ค. 2562
  -  ลงทะเบียนล่าช้า (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)24 ธ.ค. 25611 ม.ค. 2562
  -  ช่วงการแจ้งย้ายคณะ/สาขาวิชา24 ธ.ค. 256114 ม.ค. 2562
  -  ช่วงการยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษาสมัครเข้าใหม่24 ธ.ค. 256114 ม.ค. 2562
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา2 ม.ค. 256214 ม.ค. 2562
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา2 ม.ค. 256214 ม.ค. 2562
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา2 ม.ค. 256214 ม.ค. 2562
  -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม2 ม.ค. 256214 ม.ค. 2562
  -  ช่วงการแจ้งลาพักการศึกษา2 ม.ค. 256214 ม.ค. 2562
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า2 ม.ค. 256214 ม.ค. 2562
  -  วันเปิดภาคการศึกษา7 ม.ค. 25627 ม.ค. 2562
  -  วันจำหน่ายรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่มารักษาสภาพ15 ม.ค. 256215 ม.ค. 2562
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )15 ม.ค. 256222 เม.ย. 2562
  -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา25 ม.ค. 256222 ก.พ. 2562
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)25 ก.พ. 25628 มี.ค. 2562
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)6 พ.ค. 256222 พ.ค. 2562
  -  วันสิ้นภาคการศึกษา22 พ.ค. 256222 พ.ค. 2562
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: