เมนูหลัก

  ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ3 พ.ค. 25649 พ.ค. 2564
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ3 พ.ค. 25649 พ.ค. 2564
  -  วันชำระเงินตามปกติ3 พ.ค. 256412 พ.ค. 2564
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร3 พ.ค. 256412 พ.ค. 2564
  -  วันเปิดภาคการศึกษา10 พ.ค. 256410 พ.ค. 2564
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา(ผ่านระบบ)10 พ.ค. 256417 พ.ค. 2564
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา10 พ.ค. 256417 พ.ค. 2564
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา10 พ.ค. 256417 พ.ค. 2564
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา10 พ.ค. 256417 พ.ค. 2564
  -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม10 พ.ค. 256417 พ.ค. 2564
  -  ลงทะเบียนล่าช้า10 พ.ค. 256417 พ.ค. 2564
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า10 พ.ค. 256417 พ.ค. 2564
  -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา17 พ.ค. 256428 พ.ค. 2564
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )18 พ.ค. 25644 มิ.ย. 2564
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)14 มิ.ย. 256418 มิ.ย. 2564
  -  วันสิ้นภาคการศึกษา18 มิ.ย. 256418 มิ.ย. 2564
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: