เมนูหลัก

00009117THAI FOR COMMUNICATION
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30S108SA442717W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ชั้นปี 1
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3
บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป
นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
44-15-29
44-3-41
44-10-34
44-0-44
44-0-44
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  02 จันทร์12:30-15:30C604MA503812W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
50-20-30
50-18-32
50-0-50
50-0-50
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  03 อังคาร08:30-11:30NAMA55055W CLOSED 
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป
นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
55-0-55
55-0-55
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  04 อังคาร12:30-15:30M315FA524111W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
ชั้นปี 1
50-18-32
50-0-50
50-24-26
52-0-52
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  05 พฤหัสบดี08:30-11:30C514MA501337W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
50-6-44
50-7-43
50-0-50
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  06 พฤหัสบดี08:30-11:30M211FA50455W  
อาจารย์: อ.ธนอร อัศวงค์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 150-45-5
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  07 พฤหัสบดี12:30-15:30C207MA50473W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 150-47-3
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  08 ศุกร์12:30-15:30NAMA25025W CLOSED 
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 125-0-25
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  57 ไม่มีข้อมูล13611224W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 1100-76-24
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  58 ไม่มีข้อมูล16012832W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 1
บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 1
135-55-80
135-25-110
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  91 ไม่มีข้อมูล603921W  
อาจารย์: อ.ธนอร อัศวงค์
อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 160-39-21
สอบปลายภาค: 10 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
แนวคิดพื้นฐานในการสื่อสาร ความหมาย ความสำคัญและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย การใช้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมของสังคมไทย และมีจิตสำนึกรักษ์ภาษาไทยหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]