เมนูหลัก

  ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
กลางภาค  ปลายภาค  ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่มจำนวน
 วันที่  15 กรกฏาคม 2566
09:00 - 12:0000110302 ENGINEERING DRAWING 6023 
 00129413 ILLUMINATION ENGINEERING 6013 
 00149411 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN 60
13:00 - 16:0000139402 PRINCIPLE OF ENERGY ENGINEERING 6013 
 วันที่  16 กรกฏาคม 2566
09:00 - 12:0000110301 WORKSHOP PRACTICE 6023 
 00129203 MATHEMATICS III 6012 
 00139414 ELECTRICAL POWER SYSTEM 60
13:00 - 16:0000110201 MATHEMATICS I 6023 
 00139308 CONTROL SYSTEMS 6012 
 00139404 ELECTRICAL SAFETY 6010 
 วันที่  22 กรกฏาคม 2566
09:00 - 12:0001429302 BIOSTATISTICS 6023 
 วันที่  23 กรกฏาคม 2566
09:00 - 12:0001439503 PUBLIC HEALTH RESEARCH 6031 
 วันที่  31 กรกฏาคม 2566
09:00 - 11:0000000121 ENGLISH FOR EVERYDAY LIFE 1-4141 
 00000123 PREPARATION FOR ENGLISH COMPREHENSIVE EXAMINATION 121 
 00009123 ENGLISH III 233 
 00520339 BASIC FRENCH CONVERSATION 1
 00530614 BUSINESS JAPANESE CONVERSATION III 1
 00600123 PREPARATION FOR ENGLISH COMPREHENSIVE EXAMINATION 1
 00720206 PHARMACOLOGY FOR NURSES 176 
13:00 - 15:0000529345 ENGLISH FOR AIRLINE BUSINESS 116 
13:00 - 16:0001139409 PHARMACOGNOSY I 148 
 01149508 PHARMACOTHERAPY I 124 
 วันที่  1 สิงหาคม 2566
09:00 - 11:0000239412 ENGLISH FOR INTERNATIONAL BUSINESS 112 
 00529548 CHINESE FOR OFFICE USAGE 1
 00739306 ADULT NURSING II 1
13:00 - 15:0000539516 CHINESE WRITING I 1
 วันที่  2 สิงหาคม 2566
09:00 - 11:0000239419 LOGISTIC AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 115 
 00529346 ENGLISH FOR LOGISTICS 112 
09:00 - 12:0001119202 GENERAL CHEMISTRY 1
 01129206 BIOCHEMISTRY 131 
13:00 - 15:0000510201 TOURISM INDUSTRY 1
 00530206 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR TOURISM INDUSTRY 1
 01149304 RESEARCH METHODOLOGY 142 
 วันที่  3 สิงหาคม 2566
09:00 - 11:0000000124 ENGLISH EXIT EXAM 1
 00000127 BASIC ENGLISH FOR CAREERS 2-375 
 00000143 INTEGRATED COMMUNICATION IN DIGITAL ERA 1
 00009127 BASIC ENGLISH FOR CAREERS 121 
 00220401 INFORMATION SYSTEM AND BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT 1
 00510603 JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE 119 
 00520310 ENGLISH LINGUISTICS 1
 00530316 ENGLISH CONTEMPORARY LITERATURE 1
 00549526 CHINESE LITERATURE 1
09:00 - 12:0001138409 MEDICINAL CHEMISTRY II 1
 01139408 MEDICINAL CHEMISTRY II 143 
13:00 - 15:0000539506 CHINESE GRAMMAR 1
 00720205 PATHOPHYSIOLOGY FOR NURSES 165 
 วันที่  4 สิงหาคม 2566
09:00 - 11:0000000114 MODERN ENTREPRENEURSHIP 134 
 00220408 STATISTICS AND QUANTITATIVE ANALYSIS FOR DECISION MAKING IN BUSINESS 1
 00520308 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS II 1
 00520607 BUSINESS JAPANESE I 1
 00529338 ENGLISH FOR STANDARDIZED TEST 1
 00540334 ENGLISH FOR STANDARDIZED TESTS 1
 00549323 SEMINAR ON BUSINESS ENGLISH USAGE 112 
 00700502 DISASTER NURSING 187 
 00710202 ANATOMY AND PHYSIOLOGY I 1-381 
 00720303 FUNDAMENTAL NURSING 1-1268 
 00739309 EMERGENCY AND DISASTERS NURSING 1
 00749317 NURSING ADMINISTRATION 1101 
 01119203 GENERAL BIOLOGY 1
 01320306 AVIATION LOGISTICS 1
09:00 - 11:0301339206 OPERATION RESEARCH 121 
09:00 - 12:0001129210 ANATOMY AND PHYSIOLOGY I 131 
 01149306 PHARMACY ADMINISTRATION 142 
13:00 - 15:0000530234 MICE MANAGEMENT 1
 00539518 CHINESE TRANSLATION SKILL 1
 01139413 BIOPHARMACEUTICS AND PHARMACOKINETICS 142 
13:00 - 15:3001310201 AVIATION MATHEMATICS 117 
 วันที่  7 สิงหาคม 2566
09:00 - 11:0000510307 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS I 1
 00510601 BASIC JAPANESE I 113 
 00519311 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS I 1
 00530304 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 1
 00539554 CHINESE USAGE IV 1
 00730306 ADULT NURSING II 187 
 01139302 PUBLIC HEALTH PHARMACY 144 
 01320205 AVIATION AND ENVIRONMENT 1
09:00 - 12:0001129208 MICROBIOLOGY 134 
 01149509 PHARMACOTHERAPY II 123 
13:00 - 15:0000000139 SPREADSHEET SOFTWARE APPLICATION 1-281 
 00000140 DIGITAL MEDIA FOR PRESENTATIONS 125 
 00009135 HUMAN AND ENVIRONMENT 112 
 00530217 FINANCE AND ACCOUNTING FOR TOURISM 1
 00530613 BUSINESS JAPANESE III 1
 00549221 RESEARCH METHODOLOGY IN TOURISM 116 
 00549525 CHINESE FOR BUSINESS REPORT AND PRESENTATION 1
 01339204 INFORMATION SYSTEM FOR AVIATION 122 
 วันที่  8 สิงหาคม 2566
09:00 - 11:0000510501 CHINESE I 1
 00520306 ENGLISH STRUCTURES FOR COMMUNICATION II 1
 00530318 BUSINESS READING 1
 00530615 JAPANESE READING AND WRITING FOR BUSINESS AFFAIRS 1
 00720207 NUTRITION AND DIET THERAPY 176 
 00749316 PRIMARY MEDICAL CARE 1109 
 01139411 INDUSTRIAL PHARMACY I 149 
 01320311 AIRLINE OPERATIONS 1
 01339313 AIRLINE BUSINESS 121 
13:00 - 15:0000220422 ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DEVELOPMENT 1
 00239411 ENTERPRENEURSHIP AND BUSINESS DEVELOPMENT 110 
 00510211 TRANSPORTATION FOR TOURISM 1
 00549519 READING IN CHINESE PRINTED MEDIA 1
 01139412 INDUSTRIAL PHARMACY LABORATORY I 147 
 01149419 PHARMACEUTICAL ANALYSIS I 143 
 01310301 GENERAL AVIATION TECHNICAL ENGLISH 117 
 วันที่  9 สิงหาคม 2566
09:00 - 11:0000520311 ENGLISH WRITING SKILLS 1
 00520608 BUSINESS JAPANESE CONVERSATION I 1
 00529334 BUSINESS TRANSLATION 112 
 00530317 BUSINESS TRANSLATION 1
 00730307 MATERNAL-NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY I 186 
 00739313 MATERNITY – NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY I 1
09:00 - 12:0001129403 PHARMACEUTICS I 134 
13:00 - 15:0000229426 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT 113 
 00510602 BASIC JAPANESE CONVERSATION I 113 
 00520622 JAPANESE FOR PROFICIENCY TEST II 1
 00530235 THAI HERITAGE AND WISDOM FOR TOURISM 1
 00549220 SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT 117 
 01310303 PERSONALITY DEVELOPMENT FOR SERVICE 117 
 วันที่  10 สิงหาคม 2566
09:00 - 11:0000210404 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 118 
 00219405 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 1
 00520625 JAPANESE LITERATURE 1
 00529545 CHINESE FOR TOURIST GUIDES 1
 00549322 LANGUAGE RESEARCH 112 
 00720210 HEALTH TEACHING AND COUNSELING 165 
 01149305 HOSPITAL PHARMACY ADMINISTRATION 126 
 01320208 PRINCIPLES OF AVIATION ORGANIZATION MANAGEMENT 1
09:00 - 12:0001139502 PHARMACOLOGY I 158 
13:00 - 15:0000249424 SEMINAR IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT AND STRATEGY 112 
 00520609 JAPANESE READING AND WRITING WITH ONLINE TOOLS 1
 01339312 AVIATION SAFETY AND SECURITY 121 
 วันที่  11 สิงหาคม 2566
09:00 - 10:3000720302 CONCEPTS, THEORIES AND NURSING PROCESS 175 
09:00 - 11:0000520303 MARKETING AND ENTREPRENEURSHIP SKILLS 1
 00529343 ENGLISH FOR TOURIST GUIDES 116 
 00530315 ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING 1
 00710201 BIOCHEMISTRY FOR NURSES 181 
 00749320 COMMUNITY NURSING II 1102 
09:00 - 12:0001320304 AIRPORT OPERATIONS 1
13:00 - 15:0000520232 FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT 1
 00520626 ASPECTS OF JAPAN 1
 00539517 CHINESE WRITING II 1
 01339307 AVIATION HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 121 
 วันที่  21 สิงหาคม 2566
09:00 - 11:0001159705 TREND IN PHARMACEUTICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT 118 
 01159727 INPATIENT PHARMACEUTICAL CARE 128 
 วันที่  22 สิงหาคม 2566
13:00 - 15:0001159309 EVALUATION OF PHARMACEUTICAL RESEARCH ARTICLES 144 
 วันที่  23 สิงหาคม 2566
13:00 - 15:0001159726 OUTPATIENT PHARMACEUTICAL CARE 128 
 วันที่  24 สิงหาคม 2566
09:00 - 11:0001159707 CHROMATOGRAPHY IN PHARMACEUTICAL ANALYSIS 114 
 01159736 DRUG MARKETING AND DETAILING 128 
 วันที่  25 สิงหาคม 2566
09:00 - 10:0001159704 GOOD MANUFACTURING PRACTICE 117 
 วันที่  28 สิงหาคม 2566
09:00 - 11:0001159701 INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL PROCESSING 119 
 01159725 PHARMACEUTICAL CARE IN COMMUNITY PHARMACY 129 
 วันที่  29 สิงหาคม 2566
09:00 - 10:0001159706 REGULATORY AFFAIR FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS 119 
 วันที่  30 สิงหาคม 2566
13:00 - 15:0001159424 PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY 145 
 วันที่  31 สิงหาคม 2566
09:00 - 11:0001159730 NUTRITION AND DIET THERAPY 129 
 วันที่  16 กันยายน 2566
09:00 - 12:0000129306 ELECTRIC CIRCUITS 6012 
 00149503 BUILDING AUTOMATION SYSTEMS 6010 
13:00 - 16:0000149405 RENEWABLE ENERGY 6013 
 00149416 PROJECT FEASIBILITY STUDY 6010 
 วันที่  17 กันยายน 2566
09:00 - 12:0000110203 GENERAL PHYSICS I 6023 
 00129403 THERMAL SCIENCE 6012 
13:00 - 16:0000110210 GENERAL PHYSICS LABORATORY I 6023 
 00139412 POWER ELECTRONICS 60
 วันที่  15 ตุลาคม 2566
13:00 - 16:0000239562 TAXATION FOR IMPORT AND EXPORT 81
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]