เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต  
 ห้อง
 คุณลักษณะ L2 (LCD)
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง 17/3/2562 - 23/3/2562 
                                                                                    
 
 Day/Time 
 
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
 
จันทร์
 
       
 
อังคาร
 
       
พุธกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
(กฤษดา อนันตวุฒิ) ,
BOOKING
    
 
พฤหัสบดี
 
       
 
ศุกร์
 
       
เสาร์   เนื่องจากเคยติดภารกิจไม่ได้สอนในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
(กมลรัตน์ เอียดรอด) ,
BOOKING
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = ปริญญาตรี 4 ปี
L2 = ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง / 3 ปี เพิ่มคุณสมบัติ
L3 = ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
L4 = ปริญญาโท
L5 = ปริญญาเอก
L6 = ต่ำกว่าปริญญาตรี
L7 = ปริญญาตรี 5 ปี
L8 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L9 = ปริญญาตรี 6 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
23 มี.ค. 256212:30-15:30เนื่องจากเคยติดภารกิจไม่ได้สอนในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
กมลรัตน์ เอียดรอด
20 มี.ค. 256210:00-12:00กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
กฤษดา อนันตวุฒิ
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: