เมนูหลัก

 
รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561
สามารถลงทะเบียนล่าช้าได้ที่สำนักบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2561
นักศึกษาตรวจสอบหน่วยกิตน้อยสุด/มากสุดที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
     กรณีขอลงควบคู่รายวิชา ให้นักศึกษาติดต่อเพิ่มรายวิชาที่ขอลงควบได้ที่สำนักบริการการศึกษา
    ในช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2561)

  ลำดับ     รหัสนศ.     ชื่อ-สกุล   หน่วยกิตขั้นต่ำ หน่วยกิตมากสุด   หมายเหตุ  
152191006   จิราลักษณ์  อินองอาจ   3   22   อนุมัติลง 3 หน่วยกิต
255170030   นิสารัตน์  ประโยชน์โยธิน   0   22   อนุมัติต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
355191041   พิชญา  เรืองสังข์   9   22   อนุมัติลงวิชา 01168915
455191502   เพชรลดา  ลาเต็บ   0   22   อนุมัติต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
555192058   น้ำทิพย์  สีทา   0   16   อนุมัติต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
656130601   บุณฑริกา  สาชิน   3   22   อนุมัติ 3 หน่วยกิต ยื่นคำร้อง 27 มิย 61
756152061   รัตติกาล  หมุดเต็ม   0   22   อนุมัติลงต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
856180027   สิริภา  รอดมณี   0   16   อนุมัติลงต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
956191039   จักริน  จรุงโรจน์รัศมี   9   23   อนุมัติ 23 หน่วยกิต
1056193045   ศิรินภา  พลซ้าย   0   22   อนุมัติต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
1156292023   กฤาณากร  ชมพูวณิชกุล   9   20   อนุมัติ 20 หน่วยกิต
1257120036   อภิชาติ  ธุระทำ   0   16   อนุมัติลงต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
1357120055   กัญญารัตน์  สุขอุ้ม   6   16   อนุมัติ 6 หน่วยกิต
1457120075   สุวิชา  อัศวโกวิท   0   22   อนุมัติต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
1557120082   อรปรียา  ชื่นแสง   0   22   อนุมัติต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
1657152083   นภสร  แข็งแรง   0   22   อนุมัติต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
1757152088   ณฐมน  หนูวรรณะ   0   22   อนุมัติต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
1857170008   ขนิษฐา  จำปานา   0   22   อนุมัติต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
1957170053   ศิริพร  เอี่ยมสอาด   0   22   อนุมัติต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
2057170068   อาภาภรณ์  เหล่าลาภ   3   22   อนุมัติลง 3 หน่วยกิต
2157170079   นันทิวา  ตุธรรม   0   22   อนุมัติ 6 หน่วยกิต
2257180013   สมรักษ์  ทองไพรวรรณ   0   22   อนุมัติต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ยื่นคำร้อง 9 กค 61
2357192042   จิรวัฒน์  ผลพิบูลย์   0   22   อนุมัติต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ยื่นคำร้อง 29/6/61
2457192203   ยุคล  แสงนิกร   0   22   อนุมัติต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ยื่นคำร้อง 2/7/61
2557192229   วริศ  เกาะสมุทร   0   22   อนุมัติต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ยื่นคำร้อง 2/7/61
2657192287   สุรเสกข์  พินิสสอน   3   22   อนุมัติ 3 หน่วยกิต/เรียนกับภาคพิเศษ
2757192306   อรุณรัตน์  เดลโค   0   22   อนุมัติต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ยื่นคำร้อง 2/7/61
2857192501   ประภัสสร  ทัศน์ศรีสกุล   9   22   อนุมัติเรียน 01519204/01519205 กับวิทยาการจัดการ
2957193056   ศิรินันท์  ปุยะโท   0   22   อนุมัติต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ยื่นคำร้อง 2/7/61
3058180501   วงศธร  หาญมงคลเลิศ   0   22   อนุมัติต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
3159120094   กิตติคุณ  ธิเสนา   9   25   อนุมัติลง 25 หน่วยกิต


  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]