เมนูหลัก

 
รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560
สามารถลงทะเบียนทาง Internet ได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2560
นักศึกษาตรวจสอบหน่วยกิตน้อยสุด/มากสุดที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
     กรณีขอลงควบคู่รายวิชา ให้นักศึกษาติดต่อเพิ่มรายวิชาที่ขอลงควบได้ที่สำนักบริการการศึกษา
    ในช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา

  ลำดับ     รหัสนศ.     ชื่อ-สกุล   หน่วยกิตขั้นต่ำ หน่วยกิตมากสุด   หมายเหตุ  
153192207   วรรณฤดี  เธียรปัญญา   4   22   อนุมัติต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
256170038   นิชนันท์  พุทธศาสน์   9   22   อนุมัติลงควบ 00008123 กับ 00008124
356191005   ขนิษฐา  ชายทวีป   9   22   อนุมัติลงควบ 01158611 / 01148422 / 01148423
456191010   ชติญตัญ  หนูทวี   9   22   ลงควบ 01158611/01148422/01148423/00008123/00008124
556191017   พรพิมล  อนันต์เนติกุล   9   22   อนุมัติเรียนควบ 00148422 / 01148423 / 01158611
656191021   ภารดี  บุญวัฒนเจริญ   9   22   อนุมัติเรียนควบ 00148422 / 01148423 / 01158611
756191031   เอกสุวัชร์  ปิติเฉลิมโรจน์   9   22   อนุมัติเรียนควบ 01148422 / 01148423 / 01158611
856191037   สุภาพร  บุญธรรม   9   22   อนุมัติเรียนควบ 00148422 / 01148423 / 01158611
956191039   จักริน  จรุงโรจน์รัศมี   9   17   อนุมัติ 17 หน่วยกิต
1057110026   สมฤดี  มากสิงห์   9   24   อนุมัติ 24 หน่วยกิต
1157110032   นนทนา  ตามัย   9   22   อนุมัติลงควบ 00008123 กับ 00008124
1257110048   ศดารัตน์  ศรีจริยา   9   22   อนุมัติเรียนควบ 00008123 กับ 00008124
1357120017   กรรณ์ชนก  ยิ้มสามเสน   3   22   อนุมัติ 3 หน่วยกิต
1457120018   ทวธิตา  ม่วงโต   9   22   อนุมัติเรียนควบ 00008123 กับ 00008124
1557120507   ธวัชชัย  ณ สงขลา   6   22   อนุมัติ 6 หน่วยกิต
1657130017   วรรณประธาน  วัชรานุทัศน์   9   22   อนุมัติลงควบ 00008123 กับ 00008124
1757130019   ขนิษฐา  คำแหง   9   22   อนุมัติลงควบ 00008123 กับ 00008124
1857130020   ญาณิกา  รัตนพงศ์   9   22   อนุมัติเรียนควบ 00008123 กับ 00008124
1957191005   ณิชกานต์  วงศ์จิรวัฒนกุล   9   23   อนุมัติ 23 หน่วยกิต
2057192100   ธรณัส  คชบาง   9   22   อนุมัติเรียนควบ 00008123 กับ 00008124
2157192171   พิมพ์วิภา  ลิ้มหงษ์ทอง   9   25   อนุมัติ 25 หน่วยกิต
2257192189   มณฑิตา  อ่อนสมพงษ์   9   19   อนุมัติ 19 หน่วยกิต
2357192210   รัตติยากร  ศรีลาจันทร์   9   23   อนุมัติ 23 หน่วยกิต
2458120024   เบ็ญจวรรณ  วงศ์ทิม   9   22   อนุมัติเรียนควบ 00228534 กับ 00228535
2558120069   ศิริลักษณ์  แก้วอ่อน   9   22   อนุมัติลงควบ 00008136 กับ 00238202
2658130502   ญาใจ  แสงสว่าง   9   22   อนุมัติลงควบ 00008123 กับ 00008124
2758160502   พิมลพรรณ  พ่วงพร   9   24   อนุมัติ 24 หน่วยกิต
2858180027   ศุภพัฒน์  เหรียญทอง   9   22   อนุมัติเรียนควบ 00008121 กับ 00008122
2960141011   จุลทรัพย์  ไชยา   9   18   อนุมัติ 18 หน่วยกิต


  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]