เมนูหลัก

 
รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560
สามารถลงทะเบียนทาง Internet ได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2560
นักศึกษาตรวจสอบหน่วยกิตน้อยสุด/มากสุดที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
     กรณีขอลงควบคู่รายวิชา ให้นักศึกษาติดต่อเพิ่มรายวิชาที่ขอลงควบได้ที่สำนักบริการการศึกษา
    ในช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา

  ลำดับ     รหัสนศ.     ชื่อ-สกุล   หน่วยกิตขั้นต่ำ หน่วยกิตมากสุด   หมายเหตุ  
153192207   วรรณฤดี  เธียรปัญญา   4   22   อนุมัติต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
254191004   เขตขวัญ  อนุพัฒน์   9   22   ลาพักเลขที่รับ 2116/2560 วันที่ 29/12/2560
356170038   นิชนันท์  พุทธศาสน์   9   22   อนุมัติลงควบ 00008123 กับ 00008124
456191005   ขนิษฐา  ชายทวีป   9   22   อนุมัติลงควบ 01158611 / 01148422 / 01148423
556191010   ชติญตัญ  หนูทวี   9   22   ลงควบ 01158611/01148422/01148423/00008123/00008124
656191017   พรพิมล  อนันต์เนติกุล   9   22   อนุมัติเรียนควบ 00148422 / 01148423 / 01158611
756191021   ภารดี  บุญวัฒนเจริญ   9   22   อนุมัติเรียนควบ 00148422 / 01148423 / 01158611
856191031   เอกสุวัชร์  ปิติเฉลิมโรจน์   9   22   อนุมัติเรียนควบ 01148422 / 01148423 / 01158611
956191037   สุภาพร  บุญธรรม   9   22   อนุมัติเรียนควบ 00148422 / 01148423 / 01158611
1056191039   จักริน  จรุงโรจน์รัศมี   9   17   อนุมัติ 17 หน่วยกิต
1156193045   ศิรินภา  พลซ้าย   9   22   ลาพัก สบก.0217/2561 ลว. 23/1/61
1256193110   ธิดารัตน์  ขันวิเศษ   9   16   ลาพัก สบก.0219/2561 ลว. 23/1/61
1357110026   สมฤดี  มากสิงห์   9   24   อนุมัติ 24 หน่วยกิต
1457110032   นนทนา  ตามัย   9   22   อนุมัติลงควบ 00008123 กับ 00008124
1557110048   ศดารัตน์  ศรีจริยา   9   22   อนุมัติเรียนควบ 00008123 กับ 00008124
1657120017   กรรณ์ชนก  ยิ้มสามเสน   3   22   อนุมัติ 3 หน่วยกิต
1757120018   ทวธิตา  ม่วงโต   9   22   อนุมัติเรียนควบ 00008123 กับ 00008124
1857120507   ธวัชชัย  ณ สงขลา   6   22   อนุมัติ 6 หน่วยกิต
1957130019   ขนิษฐา  คำแหง   9   22   อนุมัติลงควบ 00008123 กับ 00008124
2057130020   ญาณิกา  รัตนพงศ์   9   22   อนุมัติเรียนควบ 00008123 กับ 00008124
2157191005   ณิชกานต์  วงศ์จิรวัฒนกุล   9   23   อนุมัติ 23 หน่วยกิต
2257192100   ธรณัส  คชบาง   9   22   อนุมัติเรียนควบ 00008123 กับ 00008124
2357192171   พิมพ์วิภา  ลิ้มหงษ์ทอง   9   25   อนุมัติ 25 หน่วยกิต
2457192189   มณฑิตา  อ่อนสมพงษ์   9   19   อนุมัติ 19 หน่วยกิต
2557192210   รัตติยากร  ศรีลาจันทร์   9   23   อนุมัติ 23 หน่วยกิต
2658120024   เบ็ญจวรรณ  วงศ์ทิม   9   22   อนุมัติเรียนควบ 00228534 กับ 00228535
2758130502   ญาใจ  แสงสว่าง   9   22   อนุมัติลงควบ Eng3กับEng4 ขอยกเว้นส่วนต่าง0359/61
2858155003   เนตรนรินทร์  สุทินรัมย์   9   22   ลาออก สบก.0244/2561 ลว. 24/1/61
2958160502   พิมลพรรณ  พ่วงพร   9   24   อนุมัติ 24 หน่วยกิต
3058180027   ศุภพัฒน์  เหรียญทอง   9   22   อนุมัติเรียนควบ 00008121 กับ 00008122
3160110027   ฐิติรัชต์  วงษ์เสงี่ยม   9   16   ลาออก 0311/2561
3260141011   จุลทรัพย์  ไชยา   9   18   อนุมัติ 18 หน่วยกิต
3360295019   ฐิติกาญจน์  ศรีนวล   9   16   ลาออก 0297/61 31/1/61


  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]