เมนูหลัก

  ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ5 พ.ย. 256414 พ.ย. 2564
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ5 พ.ย. 256414 พ.ย. 2564
  -  วันชำระเงินตามปกติ5 พ.ย. 256419 พ.ย. 2564
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร5 พ.ย. 256419 พ.ย. 2564
  -  ช่วงการแจ้งย้ายคณะ/สาขาวิชา15 พ.ย. 256413 ธ.ค. 2564
  -  ช่วงการยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษาสมัครเข้าใหม่15 พ.ย. 256413 ธ.ค. 2564
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา(ผ่านระบบ)22 พ.ย. 25647 ธ.ค. 2564
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา22 พ.ย. 25647 ธ.ค. 2564
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา22 พ.ย. 25647 ธ.ค. 2564
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา22 พ.ย. 25647 ธ.ค. 2564
  -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม22 พ.ย. 25647 ธ.ค. 2564
  -  ลงทะเบียนล่าช้า22 พ.ย. 25647 ธ.ค. 2564
  -  ช่วงการแจ้งลาพักการศึกษา22 พ.ย. 25647 ธ.ค. 2564
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า22 พ.ย. 25647 ธ.ค. 2564
  -  วันเปิดภาคการศึกษา29 พ.ย. 256429 พ.ย. 2564
  -  วันจำหน่ายรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่มารักษาสภาพ8 ธ.ค. 25648 ธ.ค. 2564
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )8 ธ.ค. 256414 มี.ค. 2565
  -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา13 ธ.ค. 256414 ม.ค. 2565
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)17 ม.ค. 256528 ม.ค. 2565
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)28 มี.ค. 25658 เม.ย. 2565
  -  วันสิ้นภาคการศึกษา8 เม.ย. 25658 เม.ย. 2565
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: