เมนูหลัก

  ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ28 พ.ค. 25646 มิ.ย. 2564
  -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ28 พ.ค. 25646 มิ.ย. 2564
  -  วันชำระเงินตามปกติ28 พ.ค. 256411 มิ.ย. 2564
  -  ชำระเงินผ่านธนาคาร28 พ.ค. 256411 มิ.ย. 2564
  -  ช่วงการแจ้งย้ายคณะ/สาขาวิชา7 มิ.ย. 25642 ก.ค. 2564
  -  ช่วงการยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษาสมัครเข้าใหม่7 มิ.ย. 25642 ก.ค. 2564
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา(ผ่านระบบ)14 มิ.ย. 256428 มิ.ย. 2564
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา14 มิ.ย. 256428 มิ.ย. 2564
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา14 มิ.ย. 256428 มิ.ย. 2564
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา14 มิ.ย. 256428 มิ.ย. 2564
  -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม14 มิ.ย. 256428 มิ.ย. 2564
  -  ลงทะเบียนล่าช้า14 มิ.ย. 256428 มิ.ย. 2564
  -  ช่วงการแจ้งลาพักการศึกษา14 มิ.ย. 256428 มิ.ย. 2564
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า14 มิ.ย. 256428 มิ.ย. 2564
  -  วันเปิดภาคการศึกษา21 มิ.ย. 256421 มิ.ย. 2564
  -  วันจำหน่ายรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่มารักษาสภาพ29 มิ.ย. 256429 มิ.ย. 2564
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )29 มิ.ย. 25644 ต.ค. 2564
  -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา9 ก.ค. 25646 ส.ค. 2564
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)9 ส.ค. 256420 ส.ค. 2564
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค (สำหรับ ป.ตรี เว้นเสาร์-อาทิตย์)18 ต.ค. 256429 ต.ค. 2564
  -  วันสิ้นภาคการศึกษา29 ต.ค. 256429 ต.ค. 2564
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: