เมนูหลัก

  ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
กลางภาค  ปลายภาค  ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่มจำนวน
 วันที่  9 กรกฏาคม 2561
09:00 - 12:0000008135 MAN AND ENVIRONMENT 9110 
 00009108 WAYS OF THE MODERN WORLD 9147 
 00009111 HUMAN AND SOCIETY 91-93322 
 00009136 INFORMATION LITERACY SKILLS 9139 
 00709501 PERSONALITY DEVELOPMENT AND HUMAN RELATIONS 9186 
 วันที่  10 กรกฏาคม 2561
09:00 - 12:0000008133 THINKING SKILLS AND DECISION MAKING 9510 
 00009117 THAI FOR COMMUNICATION 9139 
 00009133 THINKING SKILLS AND DECISION MAKING 91-95251 
 00009137 LIFE AND DIGITAL ECOLOGY 91-93154 
 วันที่  2 กันยายน 2561
09:00 - 12:0000008123 ENGLISH III 62
 00008124 ENGLISH IV 7115 
 00009123 ENGLISH III 5238 
 00009124 ENGLISH IV 5144 
 00219501 FUNDAMENTAL ACCOUNTING I 8127 
 00828202  HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 65
 01318201 AVIATION MATHEMATICS 71
 01319201 AVIATION MATHEMATICS 7116 
 01329306 LOGISTICS MANAGEMENT 71
 01348403 AIRPORT MANAGEMENT 7127 
 01529207 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 5580 
 01529209 PUBLIC POLICY AND PLANNING 53101 
13:00 - 16:0000008123 ENGLISH III 71
 00009123 ENGLISH III 71
 00219503 PRINCIPLES OF BUSINESS INFORMATION SYSTEM 8127 
 01319303 PERSONAL DEVELOPMENT FOR SERVICE 7117 
 01338206 OPERATION RESEARCH 7117 
 01519201 MODERN MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 57-58219 
 01529206 ECONOMICS FOR MANAGEMENT 5584 
 01529208 STRATEGIC MANAGEMENT 53104 
 01539217 PUBLIC SERVICE AND PEOPLE PARTICIPATION 51-5293 
 วันที่  14 ตุลาคม 2561
09:00 - 12:0000009111 HUMAN AND SOCIETY 7117 
 01329208 PRINCIPLES OF MANAGEMENT IN AVIATION INDUSTRY 7111 
 01337307 AVIATION SAFETY 71
 01338312 AVIATION SAFETY 7120 
 01348404 AIR CARGO MANAGEMENT 7124 
13:00 - 16:0000008112 PSYCHOLOGY FOR LIFE 71
 00009112 PSYCHOLOGY AND QUALITY OF LIFE 71
 00009121 ENGLISH I 7117 
 01338313 AIRLINE BUSINESS 7120 
 01348405 FLIGHT OPERATION MANAGEMENT 7126 
 วันที่  21 ตุลาคม 2561
09:00 - 12:0000007117 THAI FOR COMMUNICATION 81
 00008122 ENGLISH II 63-64
 00009117 THAI FOR COMMUNICATION 57-58239 
 00009122 ENGLISH II 53-5482 
 01519205 LOCAL GOVERNMENT MANAGEMENT 5587 
 01539218 RESEARCH IN MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 51-5292 
13:00 - 16:0000008136 INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING 64
 00009136 INFORMATION LITERACY SKILLS 53-54101 
 00009137 LIFE AND DIGITAL ECOLOGY 57-58215 
 00219504 PRINCIPLES OF MARKETING 8122 
 01519204 MODERN MARKETING 5587 
 01539214 SERVICES MANAGEMENT 5241 
 01549220 CHANGE LEADERSHIP 5154 
 วันที่  19 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 11:0000018119 PREPARATORY ENGLISH 1
 00019119 PREPARATORY ENGLISH 131 
09:00 - 12:0000008121 ENGLISH I 8-8,10-11,13-1316 
 00008123 ENGLISH III 1-1,4-4,9-1480 
 00009121 ENGLISH I 1-1,3-3,5-8,10-15484 
 00009123 ENGLISH III 1-3,5-13483 
 00139610 COMPUTER NETWORK 1
 00238537 AUDITING 1
 00239537 AUDITING 116 
 00448204 INTELLECTUAL PROPERTY LAW 111 
 00538517 CHINESE WRITING II 1
 00538524 BIOGRAPHY OF CHINESE THINKERS AND LEADERS 112 
 00548601 BUSINESS ENGLISH 123 
13:00 - 14:0001148144 TREND IN COSMETIC RESEARCH AND DEVELOPMENT 1
 01149143 TREND IN COSMETIC RESEARCH AND DEVELOPMENT 1
13:00 - 15:0001138302 PUBLIC HEALTH PHARMACY 140 
 01148513 CLINICAL PHARMACOKINETICS 152 
 01158732 COMMUNITY PHARMACY MANAGEMENT 123 
13:00 - 16:0000148403 HIGH VOLTAGE ENGINEERING 1
 00438204 CIVIL PROCEDURE LAW I 1
 00538345 ENGLISH FOR MANAGEMENT AND MARKETING 1
 00539610 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION V 117 
 01348405 FLIGHT OPERATION MANAGEMENT 1-5175 
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 10:0001119301 PHARMACY ORIENTATION AND ETHICS 147 
09:00 - 11:0000728304 HEALTH TEACHING AND COUNSELING FOR NURSES 1
 00729303 HEALTH TEACHING AND COUNSELING FOR NURSES 171 
 01438604 INDUSTRIAL SAFETY 116 
 01448616 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING 116 
09:00 - 12:0000008122 ENGLISH II 2
 00008124 ENGLISH IV 1-8243 
 00009122 ENGLISH II 247 
 00009124 ENGLISH IV 1-2,8-847 
 00438323 JUVENILE DELINQUENCY LAW 112 
 00519521 GENERAL KNOWLEDGE OF CHINA 1
 00529611 JAPANESE WRITING FOR COMMUNICATION 121 
 00539634 JAPANESE FOR AIRLINE BUSINESS 1
 00548323 SEMINAR ON BUSINESS ENGLISH USAGE 112 
 01119102 PHYSICS 1
13:00 - 14:0001128212 ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY 144 
 01148305 PHARMACY PROFESSIONAL LEADERSHIP 141 
13:00 - 15:0000739321 NURSING RESEARCH 1-1099 
 00748406 ADULT AND ELDERLY NURSING PRACTICUM II 6-1244 
13:00 - 16:0000138635 HARDWARE CONTROL PROGRAMMING 1
 00148511 POWER PLANT ENGINEERING 1
 00429211 CRIMINAL LAW : OFFENCES 113 
 00438206 CRIMINAL PROCEDURE LAW I 1
 00938417 INTRODUCTION TO DATA MINING 112 
 01129110 BIOCHEMISTRY 1
 01139116 BASIC STATISTICS 1
 01158309 COST CONTROL FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS 132 
 01329306 LOGISTICS MANAGEMENT 1-6302 
 01448513 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 120 
 วันที่  21 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 11:0001148517 OUTPATIENT PHARMACEUTICAL CARE 140 
 01158525 EVALUATION OF CLINICAL RESEARCH PAPER 132 
09:00 - 12:0000008130 SCIENCE AND SOCIETY 1
 00009130 SCIENCE AND SOCIETY 1-265 
 00119302 COMPUTER PROGRAMMING 114 
 00128404 ELECTRICAL MEASUREMENTS AND INSTRUMENTS 1
 00138712 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND BUDGETING 1
 00139401 ELECTRICAL MEASUREMENTS AND INSTRUMENTS 112 
 00148401 POWER PLANTS AND SUBSTATIONS 1
 00148527 DISIGN OF THERMAL SYSTEM 1
 00229531 INTERMEDIATE ACCOUNTING I 1
 00238461 BUSINESS OPERATIONS IN CHINA 153 
 00248542 SEMINAR IN ACCOUNTING 110 
 00448202 BANKRUPTCY LAW AND REHABILITATION 111 
 00518341 ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS 1
 00519601 BUSINESS JAPANESE I 1
 00529204 TOURIST BEHAVIORS 125 
 00529341 ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS 112 
 00538205 TOURIST BEHAVIORS 1
 00538506 CHINESE GRAMMAR 113 
 00538536 BUSINESS ADMINISTRATION IN CHINESE CULTURE 2
 00539624 JAPANESE LITERATURE 117 
 00729210 PATHOPHYSIOLOGY 1-276 
 01127309 MEDICINAL CHEMISTRY II 1
 01138409 MEDICINAL CHEMISTRY II 146 
 01338206 OPERATION RESEARCH 1-5205 
 01438505 HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT 138 
 01539214 SERVICES MANAGEMENT 125 
13:00 - 15:0000739313 MATERNITY – NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY I 1103 
 01139133 FRAGRANCES AND AROMATHERAPY 1
 01148708 INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL PROCESSING 110 
 01158731 DRUG MARKETING AND DETAILING 123 
13:00 - 16:0000008133 THINKING SKILLS AND DECISION MAKING 1-2115 
 00009133 THINKING SKILLS AND DECISION MAKING 1-254 
 00429202 ENGLISH FOR LEGAL PROFESSION : CRIMINAL LAW 113 
 00438201 ENGLISH FOR LEGAL PROFESSION III 1
 00538516 CHINESE WRITING I 112 
 00548221 SEMINAR ON TOURISM 131 
 01328307 AVIATION HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 1
 01448511 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARDS AND CLEANED TECHNOLOGY 1
 วันที่  22 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 10:0001148514 DRUG USE EVALUATION 140 
09:00 - 11:0000748317 COMMUNITY NURSING 192 
09:00 - 12:0000008136 INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING 3-3,5-543 
 00009136 INFORMATION LITERACY SKILLS 1-2,4-571 
 00118202 MATHEMATICS Il 1
 00129202 MATHEMATICS II 138 
 00248437 SEMINAR IN INTERNATIONAL BUSINESS 131 
 00429203 LAW ON OBLIGATION 112 
 00519501 CHINESE I 1
 00529304 PRINCIPLES OF MARKETING 110 
 00539206 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FOR TOURISM INDUSTRY 128 
 00539622 JAPANESE TRANSLATION 1
 00719203 BIOLOGY FOR HEALTH SCIENCES 1-293 
 00918303 INTRODUCTION TO INFORMATION MANAGEMENT 5
 00948427 SPECIAL TOPICS IN INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT 111 
 01328308 AVIATION AND ENVIRONMENT 2-3
 01329205 AVIATION AND ENVIRONMENT 1-6297 
 01348406 SEMINAR IN AVIATION MANAGEMENT 1-5176 
 01438402 PUBLIC HEALTH PHARMACOLOGY 114 
 01438503 WATER QUALITY ANALYSIS 1
 01448512 SAMPLING AND ANALYSIS SOLID WASTE AND HAZARDOUS WASTE 1
 01448614 INDUSTRIAL DISASTER MANAGEMENT 117 
13:00 - 15:0000729305 ADULT NURSING I 178 
 01158523 CLINICAL SKILL IN DRUG THERAPY MONITORING 139 
13:00 - 16:0000138644 WEB TECHNOLOGY 1
 00218301 PRINCIPLES OF MARKETING 1
 00219403 PRINCIPLES OF MARKETING 119 
 00219504 PRINCIPLES OF MARKETING 110 
 00228502 TAXATION I 1
 00239511 TAXATION I 116 
 00438328 INTERNATIONAL CRIMINAL LAW 112 
 00519202 PRINCIPLES OF MARKETING 116 
 00529212 TOUR PLANNING AND ORGANIZATION 128 
 00529338 ENGLISH FOR STANDARDIZED TEST 141 
 00539316 PRINCIPLES OF TRANSLATION 113 
 00928310 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN 123 
 01138412 PHARMACOGNOSY I 140 
 01139134 NATURAL PRODUCTS FOR BEAUTY AND HEALTH 111 
 01148152 NATURAL PRODUCT FOR BEAUTY AND HEALTH 1
 01338313 AIRLINE BUSINESS 1-5210 
 01438602 SAMPLING AND ANALYSIS OF INDUSTRIAL HYGIENE 116 
 วันที่  23 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 11:0001148701 TREND IN PHARMACEUTICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT 111 
09:00 - 12:0000008112 PSYCHOLOGY FOR LIFE 110 
 00009112 PSYCHOLOGY AND QUALITY OF LIFE 1108 
 00119210 FUNDAMENTAL OF MATHEMATICS 115 
 00148402 POWER SYSTEM PROTECTION 1
 00148510 INTERNAL COMBUSTION ENGINE 1
 00149508 POWER PLANT ENGINEERING 112 
 00229425 GENERAL PRINCIPLES OF INSURANCE 131 
 00229507 BUSINESS LAWS AND LAWS RELATED ACCOUNTING PROFESSIONS 1
 00238201 OPERATIONS MANAGEMENT 129 
 00429214 RESEARCH METHODOLOGY IN LAW AND LEGAL WRITING 113 
 00438210 ADMINISTRATIVE LAW 110 
 00529504 CHINESE III 112 
 00538518 CHINESE TRANSLATION SKILL 112 
 00539318 BUSINESS WRITING 113 
 00539625 JAPANESE STUDIES 117 
 00918302 DATA STRUCTURE AND ALGORITHM 1
 00928203 APPLIED MATHEMETICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 1
 00929231 DATA STRUCTURE AND ALGORITHM 118 
 00938412 APPLICATION DEVELOPMENT FOR MOBILE DEVICES 120 
 01118205 ORGANIC CHEMISTRY I 110 
 01129123 ANALYTICAL CHEMISTRY I 113 
 01138410 PHARMACEUTICAL ANALYSIS I 134 
 01158741 PHARMACOTHERAPY IV 123 
 01318303 PERSONAL DEVELOPMENT FOR SERVICE 1-1,6-6
 01319303 PERSONAL DEVELOPMENT FOR SERVICE 1-6249 
 01438401 ECONOMICS IN PUBLIC HEALTH 116 
 01438507 AIR QUALITY MEASUREMENT 1
 01448514 ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY 1
 01539215 CONFLICT MANAGEMENT 125 
13:00 - 14:0001148516 DRUG ABUSE 141 
13:00 - 15:0000729307 ELDERLY NURSING 173 
13:00 - 16:0000008111 MAN AND SOCIETY 112 
 00008120 MUSIC APPRECIATION 1
 00009111 HUMAN AND SOCIETY 152 
 00009115 ASEAN STUDIES 146 
 00138730 INDUSTRIAL POLLUTION 1
 00248201 STRATEGIC MANAGEMENT 139 
 00529238 THAI HERITAGE FOR TOURISM 127 
 01348403 AIRPORT MANAGEMENT 1-5175 
 01418202 PHYSICS 116 
 01438603 BASIC ENGINEERING FOR INDUSTRIAL HYGIENE 116 
 วันที่  25 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 12:0001318301 GENERAL AVIATION TECHNICAL ENGLISH 71
 01319301 GENERAL AVIATION TECHNICAL ENGLISH 7117 
 01338207 DATABASE SYSTEM FOR AVIATION 7121 
 01348406 SEMINAR IN AVIATION MANAGEMENT 7127 
13:00 - 16:0000008132 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 71
 00009132 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 7117 
 00218501 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 7121 
 01328308 AVIATION AND ENVIRONMENT 71
 01329205 AVIATION AND ENVIRONMENT 7111 
 01329207 PRINCIPLES OF FLIGHT 7111 
 วันที่  26 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 11:0000729211 HUMAN DEVELOPMENT AND HEALTH PROMOTION 170 
 00739310 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING 1105 
 01158721 DEVELOPMENT OF HERBAL RAW MATERIAL 110 
09:00 - 12:0000008107 THAI WAYS OF LIFE 3-420 
 00009107 THAI WAYS OF LIFE 1-4333 
 00128607 MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 1
 00138407 ELECTRICAL MACHINES 1
 00138505 MECHANICS OF MACHINERY 1
 00139406 ELECTRICAL MACHINES 112 
 00139618 DEVELOPMENT APPLICATIONS FOR MOBILE DEVICES 1
 00219501 FUNDAMENTAL ACCOUNTING I 110 
 00228501 BUSINESS FINANCE 1
 00229508 FINANCE AND FINANCIAL MANAGEMENT 1
 00238435 INTERNATIONAL FINANCE AND BANKING 130 
 00238536 COST ACCOUNTING II 1
 00239536 COST ACCOUNTING II 116 
 00419202 PERSONS LAW 118 
 00448201 LEGAL PROFESSION 111 
 00519201 TOURISM INDUSTRY 124 
 00528312 ENGLISH READING SKILLS 1
 00529313 ENGLISH READING SKILLS 113 
 00529514 CHINESE READING I 112 
 00529614 JAPANESE READING FOR COMMUNICATION 121 
 00548219 SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT 130 
 00719202 PHYSICS IN NURSING 1-292 
 01348404 AIR CARGO MANAGEMENT 1-5174 
 01418201 GENERAL CHEMISTRY 113 
 01428207 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 118 
 01438308 BASIC HEALTH SERVICES 138 
 01448617 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY STANDARDS 116 
 01539310 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 125 
13:00 - 15:0001118204 GENERAL BIOLOGY 1
 01119105 GENERAL BIOLOGY 1
 01119203 GENERAL BIOLOGY 146 
 01129124 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY I 1
 01138137 COSMETIC SCIENCE II 1
 01138411 PHARMACEUTICAL ANALYSIS LABORATORY I 132 
 01148518 PHARMACEUTICAL CARE IN COMMUNITY PHARMACY 140 
 01149144 COSMETIC SCIENCES II 1
 01158714 COSMETIC SCIENCESM II 1
13:00 - 16:0000218501 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 1-5206 
 00248541 FINANCIAL REPORTING AND FINANCIAL ANALYSIS 1
 00338427 COMMUNICATION PLANNING AND EVALUATION 1
 00429205 SPECIFIC CONTRACT I 112 
 00438203 NEGOTIABLE INSTRUMENTS LAW 1
 00529336 BUSINESS PRESENTATION AND REPORT 112 
 00538206 CROSS CULTURAL COMMUNICATION 1
 00539207 CROSS CULTURAL COMMUNICATION 129 
 00539613 KANJI STUDIES 117 
 00539631 JAPANESE FOR ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS 1
 00919101 INTRODUCTION TO COMPUTER TECHNOLOGY AND INFORMATION SYSTEM 111 
 00929202 ELECTRONIC COMMERCE TECHNOLOGIES 118 
 00938418 ELECTRONIC COMMERCE TECHNOLOGY 1
 01128501 PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY I 146 
 01329208 PRINCIPLES OF MANAGEMENT IN AVIATION INDUSTRY 1-6302 
 01448411 SUSTAINABLE HEALTH DEVELOPMENT 114 
 วันที่  27 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 11:0000008113 SPORTS AND RECREATION 146 
 00009113 SPORTS AND RECREATION 154 
 01158704 PRODUCT DEVELOPMENT II 110 
09:00 - 12:0000248436 INTERNATIONAL BUSINESS STRATEGY MANAGEMENT 129 
 00438341 LEGAL APPLICATION AND INTERPRETATION 112 
 00928306 COMPUTER ORGANIZATION 1
 00929233 COMPUTER ORGANIZATION AND OPERATING SYSTEM 118 
 01139130 FORMULATION PREPARATION II 113 
 01158740 PHARMACOTHERAPY III 123 
 01318201 AVIATION MATHEMATICS 1-513 
 01319201 AVIATION MATHEMATICS 1-6236 
 01428208 BIOCHEMISTRY 117 
 01438307 INFECTIOUS AND NON-INFECTIOUS DISEASE 139 
 01448412 HEALTH IMPACT ASSESSMENT 121 
 01448619 INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT 117 
13:00 - 15:0001148304 COMMUNITY PHARMACY 140 
 01149149 COSMETICS AND HEALTH PRODUCTS DEVELOPMENT 1
 01438606 WORK PHYSIOLOGY 116 
13:00 - 16:0000008117 THAI FOR COMMUNICATION 1-220 
 00009117 THAI FOR COMMUNICATION 1-2,4-7211 
 00138507 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS 1
 00238541 FINANCE AND ACCOUNTING FOR TOURISM 1
 00429212 PRINCIPLES OF PUBLIC LAW 113 
 00438212 TAX LAW 110 
 00529214 TOUR GUIDING 128 
 00539217 FINANCE AND ACCOUNTING FOR TOURISM 127 
 00539317 BUSINESS READING 113 
 00919201 INTRODUCTION TO BUSINESS FOR INFORMATION TECHNOLOGY 111 
 01128213 MICROBIOLOGY 146 
 01138505 PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY III 142 
 วันที่  28 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 11:0000729311 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING I 171 
 00738310 CHILD AND ADOLESCENT NURSING 1
 00748315 LEADERSHIPS AND NURSING MANAGEMENT 190 
 01118401 PHARMACEUTICAL CALCULATIONS 110 
 01119101 CALCULUS 1
 01119201 MATHEMATICS FOR HEALTH SCIENCES 149 
 01129121 RAW MATERIALS IN COSMETIC PRODUCTS 1
 01138506 PHARMACOLOGY LABORATORY 140 
 01139132 STABILITY AND STABILIZATION OF COSMETIC PRODUCTS 1
 01148420 INDUSTRIAL PHARMACY I 146 
 01438605 OCCUPATIONAL MEDICINE 116 
 01448618 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ADMINISTRATION 117 
09:00 - 12:0000119211 GENERAL PHYSICS 1
 00129206 GENERAL PHYSICS II 124 
 00138401 ELECTRONIC CIRCUITS 1
 00138722 PROJECT FEASIBILITY STUDY 1
 00139309 ENGINEERING ELECTRONICS 112 
 00219405 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 120 
 00219506 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 110 
 00238539 ADVANCED ACCOUNTING I 1
 00239539 ADVANCED ACCOUNTING I 113 
 00419201 FUNDAMENTALS OF LAW 118 
 00438213 LABOR LAW 1
 00529512 CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS II 113 
 00529603 BUSINESS JAPANESE III 121 
 00538334 BUSINESS TRANSLATION I 112 
 00538535 BUSINESS LAWS AND INVESTMENT IN CHINA 112 
 00539218 TOURISM RESOURCE DEVELOPMENT 120 
 00539605 BUSINESS JAPANESE V 116 
 01329207 PRINCIPLES OF FLIGHT 1-6294 
 01428209 MATHEMATICS AND STATISTICS FOR HEALTH SCIENCE 117 
 01438403 FAMILY HEALTH CARE 116 
 01438501 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING 1
 01448413 COMMUNITY EMEMERGENCY HEALTH SERVICES 114 
 01539213 PROJECT MANAGEMENT AND RISK MANAGEMENT 125 
13:00 - 15:0001148421 INDUSTRIAL PHARMACY LABORATORY I 145 
 01149146 DIETETICS 1
 01158522 DRUG CARE IN HIGH RISK PATIENTS 139 
13:00 - 16:0000119212 GENERAL PHYSICS LABORATORY 1
 00129207 GENERAL PHYSICS LABORATORY II 124 
 00148520 AIR CONDITIONING 1
 00218401 MANAGERIAL ECONOMICS 1
 00219408 PRINCIPLES OF ECONOMICS 1
 00229509 MANAGERIAL ECONOMICS 1
 00438342 SEMINAR ON CIVIL LAW 110 
 00519311 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS I 1-229 
 00528311 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING SKILLS 112 
 00538216 TOURISM MARKETING 1
 00539216 TOURISM MARKETING 126 
 00539632 JAPANESE FOR TOURISM INDUSTRY 1
 00719205 ANATOMY 1-293 
 00929311 APPLIED SOFTWARE FOR MARKETING DEVELOPMENT 116 
 00938425 APPLIED SOFTWARE FOR MARKETING DEVELOPMENT 121 
 00948316 ASSURANCE AND MAINTENANCE INFORMATION SECURITY SYSTEM 113 
 01338207 DATABASE SYSTEM FOR AVIATION 1-5207 
 01418301 PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION 116 
 วันที่  29 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 11:0001128211 ANATOMY AND PHYSIOLOGY II 146 
 01129122 DERMAL PATHOPHYSIOLOGY 1
 01138509 TOXICOLOGY AND CLINICAL TOXICOLOGY 150 
09:00 - 12:0000229402 PRINCIPLES OF BUSINESS INFORMATION SYSTEM 131 
 00238501 MANAGERIAL ACCOUNTING 133 
 00238553 SOFTWARE PACKAGE FOR ACCOUNTING 110 
 00429209 FAMILY LAW 113 
 00438324 CRIMINAL JUSTICE 112 
 00519502 CHINESE PRONUNCIATION 1
 00519606 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION I 1
 00539319 ACADEMIC WRITING 112 
 00548220 RESEARCH METHOD IN TOURISM 131 
 00928307 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING 1
 00929223 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING’S CONCEPT 117 
 00938405 DATABASE APPLICATION PROGRAMMING 122 
 01318301 GENERAL AVIATION TECHNICAL ENGLISH 1
 01319301 GENERAL AVIATION TECHNICAL ENGLISH 1-6245 
 01328204 INFORMATION SYSTEM FOR AVIATION 1
 01438404 COMMUNITY NUTRITION 115 
 01448415 PUBLIC HEALTH COMMUNICATION 114 
 01448613 INDUSTRIAL PROCESS 117 
13:00 - 15:0000729312 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING II 172 
 01148519 INPATIENT PHARMACEUTICAL CARE 140 
 01149148 HOLISTIC HEALTH CARE 1
 01158712 GOOD MANUFACTURING PRACTICE 111 
13:00 - 16:0000148606 NETWORK DESIGN AND MANAGEMENT 1
 00338430 NEW MEDIA IN SOCIAL NETWORK ERA 1
 00438214 PUBLIC INTERNATIONAL LAW 110 
 00518503 CHINESE II 1
 00528303 ENGLISH STRUCTURES FOR COMMUNICATION II 1
 00529305 ENGLISH STRUCTURE FOR COMMUNICATION II 112 
 00719201 ORGANIC CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCES 1-292 
 01338312 AVIATION SAFETY 1-5211 
 01428210 BIOSTATISTICS 116 
 01438502 NOISE AND VIBRATION 1
 วันที่  30 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 11:0001138138 EVALUATION OF COSMETIC PRODUCT 1
 01138507 DISPENSING PHARMACY I 145 
 01139136 EVALUATION OF COSMETIC PRODUCTS 112 
 01148515 DRUG INFORMATION SERVICE 133 
 01158716 EVALUATION OF COSMETIC PRODUCT 1
 01438601 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL HYGIENE 116 
 01448615 INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 117 
09:00 - 12:0000128305 ENGINEERING MECHANICS 1
 00129305 ENGINEERING MECHANICS 124 
 00139307 ELECTROMAGNETIC FIELDS 112 
 00139608 OPERATING SYSTEMS 1
 00229413 BUSINESS LAW 131 
 00428216 BUSINESS LAW AND BUSINESS ENVIRONMENT 1
 00529306 ENGLISH LINGUISTICS 110 
 00529541 CHINA IN THE MODERN WORLD 113 
 00529608 JAPANESE LISTENING AND CONVERSATION III 121 
 00538355 FRENCH FOR HOTEL AND TOURISM BUSINESS 1
 00539633 JAPANESE FOR HOTEL INDUSTRY 1
 00548543 CHINESE USAGE II 117 
 00548545 CHINESE USAGE IV 118 
 00919102 PROBLEM SOLVING IN COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 112 
 00938312 DATA COMMUNICATION AND NETWORKING 124 
 00948317 SOCIAL CONTEXT AND ETHICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY PROFESSIONAL 1
 01118203 GENERAL CHEMISTRY 1
 01119103 GENERAL CHEMISTRY 1
 01119202 GENERAL CHEMISTRY 142 
 01128404 PHARMACEUTIC I 145 
 01328306 AVIATION PHYSICS 133 
 01428302 ENVIRONMENTAL HEALTH 117 
 01539306 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 125 
13:00 - 14:0001128405 PHARMACEUTIC LABORATORY I 141 
13:00 - 15:0000728303 CODE OF PRACTICE AND LAW FOR NURSING PROFESSION 1
 00729304 CODE OF PRACTICE AND LAW FOR NURSING PROFESSION 170 
13:00 - 16:0000228402 STATISTICS AND QUANTITATIVE ANALYSIS FOR DECISION MAKING IN BUSINESS 1
 00229409 STATISTICS AND QUANTITATIVE ANALYSIS FOR DECISION MAKING IN BUSINESS 131 
 00229510 STATISTICS AND QUANTITATIVE ANALYSIS FOR DECISION MAKING IN BUSINESS 1
 00338428 DEVELOPMENT COMMUNICATION 1
 00448203 INTERNATIONAL TRADE LAW 112 
 00528343 ENGLISH FOR TOURIST GUIDES 238 
 00529343 ENGLISH FOR TOURIST GUIDES 1
 00539628 JAPANESE FOR PROFICIENCY TEST I 117 
 00948426 SPECIAL TOPICS IN DATA COMMUNICATION AND NETWORKING 113 
 01158524 PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS AND PATIENT COUNSELING 133 
 วันที่  2 ธันวาคม 2561
09:00 - 12:0000007132 INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARNING 81
 00008121 ENGLISH I 65
 00008132 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 81
 00009121 ENGLISH I 55-5669 
 00009132 COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 8123 
 01519202 MANAGEMENT ETHICS 57-58219 
 01529210 INTRODUCTION TO FINANCE AND ACCOUNTING 53-54103 
 01539216 OPERATIONS FOR MANAGEMENT 51-5294 
13:00 - 16:0000009115 ASEAN STUDIES 57-58243 
 00009137 LIFE AND DIGITAL ECOLOGY 55-5686 
 01529211 PUBLIC FINANCE AND BUDGETING 53-54103 
 01539215 CONFLICT MANAGEMENT 5237 
 01549219 ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT 5155 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto: