เมนูหลัก


ปีการศึกษา 
 ภาค 
วัน 
หมายเหตุ เพื่อตรวจสอบการจองใช้ห้องอีกครั้งกรุณา Click ที่ห้องว่าง
No.
Room
Time
Course
Spec
จุ
รับ
ลง
1
-
       --- ว่าง ---
5
  
2
A212
8:30 - 11:30
00609124-3(1) ภาษาอังกฤษ 4 [ผศ.ดร.ศิริวิจิตร]
ห้องประชุมหลักสูตร INTER
15
2
1
3
A214
8:30 - 11:30
00610403-3(1) องค์การและการจัดการ [ผศ.ดร.ชวินท์, อ.วริศรา]
ห้องประชุม Inter 2
5
2
2
4
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะการบิน
7
  
5
A302
8:30 - 10:30
01159734-1(1) การใช้ยาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง [อ.สุรเชษฐ, อ.ณัฏฐกัลยา, อ.กะรัตเพชร, อ.จุฑาทิพย์, ผศ.ดร.วิน]
LCD (L2) คณะเภสัช
48
35
26
 
A302
10:30 - 12:30
01159729-1(1) การจัดการสถานเภสัชกรรมชุมชน [อ.ณัฏฐกัลยา, ดร.ภก.กานต์, เภสัชกรหญิงปิยะธิดา, อ.ปริชญา, ดร.ภญ.ฐานิสร]
LCD (L2) คณะเภสัช
48
35
26
 
A302
10:30 - 12:30
01158732-1(1) การจัดการสถานเภสัชกรรมชุมชน [อ.ณัฏฐกัลยา, ดร.ภก.กานต์, เภสัชกรหญิงปิยะธิดา, อ.ปริชญา, ดร.ภญ.ฐานิสร]
LCD (L2) คณะเภสัช
48
5
4
 
A302
8:30 - 10:30
01158522-1(1) การใช้ยาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง [อ.สุรเชษฐ, อ.ณัฏฐกัลยา, อ.กะรัตเพชร, อ.จุฑาทิพย์, ผศ.ดร.วิน]
LCD (L2) คณะเภสัช
48
5
1
6
A303
8:30 - 11:30
01139506-1(1) เภสัชกรรมจ่ายยา [อ.สุรเชษฐ, อ.ณัฏฐกัลยา, รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง, อ.จุฑาทิพย์, เภสัชกรหญิงปิยะธิดา]
LCD(L2) คณะเภสัช
48
55
44
7
A304
8:30 - 10:30
01149421-1(1) เภสัชวิเคราะห์ 2 [ดร.นพดล, ดร.อาภากร, ดร.อนงค์]
LCD (L2) คณะเภสัช
50
65
55
 
A304
10:30 - 12:30
01149513-1(1) ปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์ของยา [อ.ณัฏฐกัลยา, รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง, ผศ.ดร.วิน]
LCD (L2) คณะเภสัช
50
65
55
 
A304
10:30 - 12:30
01148521-1(1) ปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์ของยา [อ.ณัฏฐกัลยา, รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง, ผศ.ดร.วิน]
LCD (L2) คณะเภสัช
50
5
2
 
A304
8:30 - 10:30
01138416-1(1) เภสัชวิเคราะห์ 2 [ดร.อาภากร, ดร.อนงค์]
LCD (L2) คณะเภสัช
50
5
2
8
A307
8:30 - 11:30
01119204-1(1) เคมีอินทรีย์ [อ.ประไพพิศ, ดร.นพดล]
(LCD)L2 คณะเภสัช
48
50
36
9
A308
8:30 - 11:30
00210407-1(1) หลักเศรษฐศาสตร์ [ดร.ปนัดดา]
(LCD)L2
40
20
11
10
-
       --- ว่าง ---
ห้องปฏิบัติการคณะการบิน
54
  
11
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)ป.เอก
40
  
12
A403
8:30 - 11:30
01339316-1(1) การบริหารการตลาดและจัดหารายได้ในอุตสาหกรรมการบิน [ดร.เขมณัฏฐ์, อ.จิรายุ]
LCD (L2)
48
45
33
13
A404
8:30 - 10:30
01159703-1(1) การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ [รศ.ดร.กัมปนาท]
LCD (L2) คณะเภสัช
50
20
8
 
A404
8:30 - 10:30
01148703-1(1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 [รศ.ดร.กัมปนาท]
LCD (L2) คณะเภสัช
50
20
12
 
A404
10:30 - 12:30
01159717-1(1) การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง [อ.ประไพพิศ, ดร.นพดล, อ.อังคณา, ผศ.ธีระวัฒน์, ดร.วิโรจน์]
LCD (L2) คณะเภสัช
50
20
0
 
A404
10:30 - 12:30
01158716-1(1) การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง [อ.ประไพพิศ, ดร.นพดล, อ.อังคณา, ผศ.ธีระวัฒน์, ดร.วิโรจน์]
LCD (L2) คณะเภสัช
50
20
12
14
A405
8:30 - 11:30
01319202-1(1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการสำหรับการบิน [อ.สุรเดช]
LCD (L2)
20
5
1
 
A405
8:30 - 11:30
01310202-1(1) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบิน [อ.สุรเดช]
LCD (L2)
20
10
8
15
A405/1
8:30 - 11:30
00520327-1(1) ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม [อ.นฤมล]
LCD(L2)
20
6
5
16
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)ป.เอก Ed.D
36
  
17
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก DBA
28
  
18
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก Ph.D
27
  
19
-
       --- ว่าง ---
Lab Elec1
15
  
20
-
       --- ว่าง ---
Lab ฟิสิกส์
15
  
21
-
       --- ว่าง ---
Lab ME
15
  
22
-
       --- ว่าง ---
Lab สื่อสารไฟฟ้า
5
  
23
-
       --- ว่าง ---
LCD
80
  
24
C305
8:30 - 11:30
00000124-1(1) การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา [ผศ.ดร.ศิริวิจิตร]
(LCD)
40
12
12
25
-
       --- ว่าง ---
LCD
60
  
26
-
       --- ว่าง ---
L2 (LCD)
60
  
27
-
       --- ว่าง ---
LCD
60
  
28
-
       --- ว่าง ---
Lecture
45
  
29
-
       --- ว่าง ---
Lecture
45
  
30
-
       --- ว่าง ---
Lab Com3
45
  
31
C401
8:30 - 11:30
01339315-1(3) อุตุนิยมวิทยาการบิน [อ.ประวิทย์, อ.ปราชญ์ชนิต]
L2 (LCD)
48
45
30
32
C424
8:30 - 11:30
01339402-1(2) การบริหารการจราจรทางอากาศ [เรืออากาศโท ดร.สุฐิต, เรืออากาศเอกวรพจน์, อ.ขวัญชัย, พันจ่าอากาศเอกสมเกียรติ, ดร.สุธาสินี]
L2 (LCD)
48
45
32
33
C425
8:30 - 11:30
00009124-1(1) ภาษาอังกฤษ 4 [ผศ.ดร.ศิริวิจิตร]
L2 (LCD)
48
27
19
34
C426
8:30 - 11:30
00529543-1(1) การบริหารธุรกิจแบบวัฒนธรรมจีน [อ.Deng]
L2 (LCD)
48
19
19
35
C501
8:30 - 11:30
00530618-1(1) ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการศึกษาในต่างประเทศ [อ.Yoshie]
L2(LCD)
48
11
9
36
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมสำนักประกันฯ
10
  
37
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
80
  
38
-
       --- ว่าง ---
L4 (LCD)
80
  
39
-
       --- ว่าง ---
L2 (LCD)
48
  
40
-
       --- ว่าง ---
Lab ไฟฟ้าและพลังงาน
15
  
41
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
80
  
42
-
       --- ว่าง ---
Lab Elec
15
  
43
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
150
  
44
-
       --- ว่าง ---
Lab ME
15
  
45
-
       --- ว่าง ---
คณะวิทยาการจัดการ
10
  
46
M110
9:00 - 12:00
9710309-6(1) การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน [ผศ.พ.อ.หญิง ดร.อุทัยวรรณ, อ.พัชรินทร์]
(LCD)
210
83
79
47
-
       --- ว่าง ---
Innovation Club
15
  
48
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะพยาบาล
20
  
49
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
60
  
50
M212
8:30 - 11:30
00229430-1(1) การจัดการนิทรรศการและการประชุม [อ.ณัฐกานต์, อ.เมธี]
L1 (LCD)
40
20
15
51
M213
8:30 - 11:30
00510604-1(1) ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2 [อ.ปฏิยุทธ์]
L1 (LCD)
40
5
4
52
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
60
  
53
-
       --- ว่าง ---
L1 (PLASMA)
60
  
54
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
100
  
55
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
60
  
56
M313
8:30 - 11:30
00539208-1(1) จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยว [อ.ลัดดาวรรณ]
L1 [LCD]
40
20
18
57
-
       --- ว่าง ---
L1 [Plasma]
60
  
58
-
       --- ว่าง ---
L1 [LCD]
60
  
59
-
       --- ว่าง ---
workshop
15
  
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]