เมนูหลัก


ปีการศึกษา 
 ภาค 
วัน 
หมายเหตุ เพื่อตรวจสอบการจองใช้ห้องอีกครั้งกรุณา Click ที่ห้องว่าง
No.
Room
Time
Course
Spec
จุ
รับ
ลง
1
-
       --- ว่าง ---
5
  
2
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมหลักสูตร INTER
15
  
3
A214
8:30 - 11:30
00620408-3(1) สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ [Dr.Adriano Prates do, ผศ.ดร.ชวินท์]
ห้องประชุม Inter 2
5
2
2
4
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะการบิน
7
  
5
A302
8:30 - 11:30
01129211-1(1) กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 [อ.กฤษดา, รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง]
LCD (L2) คณะเภสัช
48
55
35
6
A303
8:30 - 11:30
01139506-1(1) เภสัชกรรมจ่ายยา [อ.ปวันรัตน์, อ.สุรเชษฐ, อ.ณัฏฐกัลยา, รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง, อ.กะรัตเพชร, เภสัชกรหญิงปิยะธิดา, ผศ.ดร.ลินนา, อ.พัชรินทร์]
LCD(L2) คณะเภสัช
48
55
40
7
A304
9:00 - 11:00
01149421-1(1) เภสัชวิเคราะห์ 2 [อ.ประไพพิศ, ดร.นพดล, ดร.อาภากร, ดร.อนงค์]
LCD (L2) คณะเภสัช
50
56
44
 
A304
9:00 - 11:00
01138416-1(1) เภสัชวิเคราะห์ 2 [อ.ประไพพิศ, ดร.อาภากร, ดร.อนงค์]
LCD (L2) คณะเภสัช
50
1
1
8
A307
10:00 - 11:00
01159706-1(1) การขึ้นทะเบียนเภสัชภัณฑ์ [อ.จิตติ, อ.ทรงเกียรติ, ดร.ยุพดี, อ.ชัยรัตน์]
(LCD)L2 คณะเภสัช
48
25
22
 
A307
9:00 - 10:00
01159706-1(1) การขึ้นทะเบียนเภสัชภัณฑ์ [อ.จิตติ, อ.ทรงเกียรติ, ดร.ยุพดี, อ.ชัยรัตน์]
(LCD)L2 คณะเภสัช
48
25
22
9
A308
8:30 - 11:30
01320203-1(1) สถิติเพื่อการวิจัยด้านการบิน [ดร.เขมณัฏฐ์]
(LCD)L2
40
10
8
 
A308
8:30 - 11:30
01329203-1(1) สถิติการบิน [ดร.เขมณัฏฐ์]
(LCD)L2
40
5
0
10
-
       --- ว่าง ---
ห้องปฏิบัติการคณะการบิน
54
  
11
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)ป.เอก
40
  
12
A403
8:30 - 11:30
01310204-1(1) ระบบการขนส่งทางอากาศ [อ.สุกัญญา]
LCD (L2)
48
25
16
 
A403
8:30 - 11:30
01319305-1(1) ระบบการขนส่งทางอากาศ [อ.สุกัญญา]
LCD (L2)
48
5
0
13
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) คณะเภสัช
50
  
14
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)
20
  
15
-
       --- ว่าง ---
LCD(L2)
20
  
16
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)ป.เอก Ed.D
36
  
17
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก DBA
28
  
18
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก Ph.D
27
  
19
-
       --- ว่าง ---
Lab Elec1
15
  
20
-
       --- ว่าง ---
Lab ฟิสิกส์
15
  
21
-
       --- ว่าง ---
Lab ME
15
  
22
-
       --- ว่าง ---
Lab สื่อสารไฟฟ้า
5
  
23
-
       --- ว่าง ---
LCD
80
  
24
C305
8:30 - 11:30
00510202-1(1) พฤติกรรมนักท่องเที่ยว [อ.ลัดดากร]
(LCD)
40
10
8
25
C306
8:30 - 11:30
00000131-1(1) สารสนเทศเชิงสถิติ [ดร.จันทราภา]
(LCD)
48
17
10
 
C306
8:30 - 11:30
00009131-1(1) สารสนเทศเชิงสถิติ [ดร.จันทราภา]
(LCD)
48
3
2
26
C307
8:30 - 11:30
00000117-1(1) นวัตกรรมเชิงธุรกิจ [ดร.ปนัดดา]
LCD
60
30
27
27
-
       --- ว่าง ---
Lab Com3
45
  
28
C401
8:30 - 12:30
00520611-1(1) สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 [อ.Yoshie]
L2 (LCD)
48
5
4
29
C424
8:30 - 11:30
00520629-1(1) การอภิปรายด้วยภาษาญี่ปุ่น [อ.จิราวัฒน์, Ms.Akane]
L2 (LCD)
48
10
6
30
C425
8:30 - 11:30
00520327-1(1) ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม [อ.นฤมล]
L2 (LCD)
48
8
7
31
-
       --- ว่าง ---
L2 (LCD)
48
  
32
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมสำนักประกันฯ
10
  
33
-
       --- ว่าง ---
Lab ไฟฟ้าและพลังงาน
15
  
34
-
       --- ว่าง ---
Lab Elec
15
  
35
-
       --- ว่าง ---
Lab ME
15
  
36
-
       --- ว่าง ---
คณะวิทยาการจัดการ
10
  
37
-
       --- ว่าง ---
(LCD)
210
  
38
M111
8:30 - 10:30
00710204-1(1) จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาล [อ.ทิพวัลย์]
(LCD)
210
27
27
 
M111
8:30 - 10:30
00710204-1(2) จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาล [อ.ทิพวัลย์]
(LCD)
210
27
26
 
M111
8:30 - 10:30
00710204-1(3) จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาล [อ.ทิพวัลย์]
(LCD)
210
27
27
39
-
       --- ว่าง ---
Innovation Club
15
  
40
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะพยาบาล
20
  
41
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
60
  
42
M212
8:30 - 11:30
00239415-1(1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรในบริษัทข้ามชาติ [อ.สุทิวัส]
L1 (LCD)
40
15
12
43
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
40
  
44
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
60
  
45
-
       --- ว่าง ---
L1 (PLASMA)
60
  
46
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
100
  
47
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
60
  
48
-
       --- ว่าง ---
L1 [LCD]
40
  
49
-
       --- ว่าง ---
L1 [Plasma]
60
  
50
Online
8:00 - 12:00
00110205-1(60) ฟิสิกส์ 2 [อ.อนิรุทธิ์]
Online
500
20
15
 
Online
9:30 - 11:30
00939205-1(60) การบริหารและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ [อ.สรวิศ]
Online
500
30
13
51
-
       --- ว่าง ---
workshop
15
  
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]