เมนูหลัก


ปีการศึกษา 
 ภาค 
วัน 
หมายเหตุ เพื่อตรวจสอบการจองใช้ห้องอีกครั้งกรุณา Click ที่ห้องว่าง
No.
Room
Time
Course
Spec
จุ
รับ
ลง
1
-
       --- ว่าง ---
5
  
2
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมหลักสูตร INTER
15
  
3
A214
8:30 - 11:30
00629417-3(1) การจัดการนำเข้าส่งออก [อ.พรพจน์, อ.วริศรา]
ห้องประชุม Inter 2
5
5
2
4
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะการบิน
7
  
5
A302
8:30 - 11:30
01329306-1(1) การจัดการโลจิสติกส์ [อ.สุกัญญา]
LCD (L2)
48
40
25
6
A303
10:30 - 12:30
01159726-1(1) การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก [อ.สุรเชษฐ, อ.ณัฏฐกัลยา, อ.กะรัตเพชร, ผศ.ดร.วิน]
LCD(L2)
48
40
26
7
A304
8:30 - 10:30
01119203-1(1) ชีววิทยาทั่วไป [ดร.นพดล, ดร.อาภากร, อ.อังคณา, อ.กฤษดา, ดร.วิโรจน์, รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง]
LCD (L2)
50
60
40
 
A304
10:30 - 12:30
01149419-1(1) เภสัชวิเคราะห์ 1 [ดร.อนงค์, ดร.วิโรจน์]
LCD (L2)
50
60
51
8
A307
10:30 - 12:30
01139413-1(1) ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ [อ.กฤษดา, รศ.ดร.สุพัตรา, ผศ.ดร.วิน]
(LCD)L2
48
60
47
 
A307
10:30 - 12:30
01138415-1(1) ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ [อ.กฤษดา, รศ.ดร.สุพัตรา, ผศ.ดร.วิน]
(LCD)L2
48
10
1
9
A308
10:30 - 12:30
01159704-1(1) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา [อ.ปริชญา]
(LCD)L2
40
40
9
 
A308
10:30 - 12:30
01158712-1(1) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา [อ.ปริชญา]
(LCD)L2
40
20
12
10
-
       --- ว่าง ---
ห้องปฏิบัติการคณะการบิน
54
  
11
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)ป.เอก
40
  
12
A403
8:30 - 11:30
01339206-1(1) การวิจัยดำเนินงาน [ดร.เขมณัฏฐ์, อ.จิรายุ]
LCD (L2)
48
45
34
13
A404
8:30 - 11:30
01129403-1(1) เภสัชกรรม 1 [อ.ปริชญา, รศ.ดร.กัมปนาท, ดร.ภญ.สมฤทัย]
LCD (L2)
50
60
47
 
A404
8:30 - 11:30
01128404-1(1) เภสัชกรรม 1 [อ.ปริชญา, รศ.ดร.กัมปนาท, ดร.ภญ.สมฤทัย]
LCD (L2)
50
3
2
14
A405
8:30 - 11:30
00530208-1(1) จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยว [อ.ลัดดาวรรณ]
LCD (L2)
20
10
6
15
A405/1
8:30 - 11:30
00649414-3(1) การจัดการเชิงกลยุทธ์ [Dr.Adriano Prates do, ผศ.ดร.ชวินท์]
LCD(L2)
20
5
5
16
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)ป.เอก Ed.D
36
  
17
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก DBA
28
  
18
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก Ph.D
27
  
19
-
       --- ว่าง ---
Lab Elec1
15
  
20
-
       --- ว่าง ---
Lab ฟิสิกส์
15
  
21
-
       --- ว่าง ---
Lab ME
15
  
22
-
       --- ว่าง ---
Lab สื่อสารไฟฟ้า
5
  
23
C304
8:30 - 10:30
01149305-1(1) การบริหารเภสัชกรรมโรงพยาบาล [อ.สุรเชษฐ, อ.ณัฏฐกัลยา, อ.กะรัตเพชร]
LCD
80
65
56
24
C305
8:30 - 11:30
00000121-1(7) ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน [MissAlexandra Maria]
(LCD)
40
50
6
 
C305
8:30 - 11:30
00600121-3(7) ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน [MissAlexandra Maria]
(LCD)
40
10
2
25
C307
10:30 - 11:30
01119201-1(1) คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ [ผศ.ธีระวัฒน์]
LCD
60
60
40
 
C307
8:30 - 10:30
01139411-1(1) เภสัชกรรมอุตสาหการ 1 [ผศ.วิเชียร]
LCD
60
60
48
26
-
       --- ว่าง ---
L2 (LCD)
60
  
27
C309
8:30 - 11:30
01349403-1(1) การบริหารท่าอากาศยาน [อ.ทวนชัย, ดร.กมล, อ.ธวัชชัย, อ.เกรียงศักดิ์, อ.ไพโรจน์, อ.กมลพันธ์]
LCD
60
45
39
28
-
       --- ว่าง ---
Lecture
45
  
29
-
       --- ว่าง ---
Lecture
45
  
30
-
       --- ว่าง ---
Lab Com3
45
  
31
-
       --- ว่าง ---
L2 (LCD)
48
  
32
C424
8:30 - 11:30
00530318-1(1) การอ่านเชิงธุรกิจ [ดร.กุลชลี]
L2 (LCD)
48
20
14
33
C425
8:30 - 11:30
00530613-1(1) ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3 [อ.พัชร์ลิตา]
L2 (LCD)
48
13
9
 
C425
8:30 - 11:30
00539605-1(1) ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5 [อ.พัชร์ลิตา]
L2 (LCD)
48
1
1
34
C426
8:30 - 11:30
00539217-1(1) การเงินและการบัญชีเพื่อการท่องเที่ยว [อ.ศศิร์รัช]
L2 (LCD)
48
20
19
35
C501
8:30 - 11:30
01339312-1(2) นิรภัยการบินและมาตรการรักษาความปลอดภัย [อ.ขวัญชัย, อ.ประเมิน, อ.สุรเดช]
L2(LCD)
48
45
32
36
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมสำนักประกันฯ
10
  
37
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
80
  
38
-
       --- ว่าง ---
L4 (LCD)
80
  
39
-
       --- ว่าง ---
L2 (LCD)
48
  
40
-
       --- ว่าง ---
Lab ไฟฟ้าและพลังงาน
15
  
41
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
80
  
42
-
       --- ว่าง ---
Lab Elec
15
  
43
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
150
  
44
-
       --- ว่าง ---
Lab ME
15
  
45
-
       --- ว่าง ---
คณะวิทยาการจัดการ
10
  
46
M110
8:30 - 11:30
9710102-6(1) พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์ [ผศ.พ.อ.หญิง ดร.อุทัยวรรณ, อ.พัชรินทร์, อ.คุ้มขวัญ]
(LCD)
210
100
86
 
M110
8:30 - 11:30
9710307-6(1) การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ [ผศ.พ.อ.หญิง ดร.อุทัยวรรณ, พันเอกหญิงอัญชลี, อ.พัชรินทร์, อ.คุ้มขวัญ, พลตรีหญิงธัญนิชา, อ.อัจฉราภร]
(LCD)
210
100
86
47
M111
8:30 - 10:30
00720303-1(1) การพยาบาลพื้นฐาน [อ.รัชนี, ดร.สาริณีย์, อ.อนันต์ตรี, อ.ทิพวัลย์, ดร.ศศิกาญจน์, พันเอกหญิงอุไร, อ.อภิฤดี, อ.อรุณณี, อ.วันเพ็ญ, อ.อพีริยา]
(LCD)
210
8
8
 
M111
8:30 - 10:30
00720303-1(2) การพยาบาลพื้นฐาน [อ.รัชนี, ดร.สาริณีย์, อ.อนันต์ตรี, อ.ทิพวัลย์, ดร.ศศิกาญจน์, พันเอกหญิงอุไร, อ.อภิฤดี, อ.อรุณณี, อ.วันเพ็ญ, อ.อพีริยา]
(LCD)
210
8
8
 
M111
8:30 - 10:30
00720303-1(3) การพยาบาลพื้นฐาน [อ.รัชนี, ดร.สาริณีย์, อ.อนันต์ตรี, อ.ทิพวัลย์, ดร.ศศิกาญจน์, พันเอกหญิงอุไร, อ.อภิฤดี, อ.อรุณณี, อ.วันเพ็ญ, อ.อพีริยา]
(LCD)
210
8
6
 
M111
8:30 - 10:30
00720303-1(4) การพยาบาลพื้นฐาน [อ.รัชนี, ดร.สาริณีย์, อ.อนันต์ตรี, อ.ทิพวัลย์, ดร.ศศิกาญจน์, พันเอกหญิงอุไร, อ.อภิฤดี, อ.อรุณณี, อ.วันเพ็ญ, อ.อพีริยา]
(LCD)
210
8
8
 
M111
8:30 - 10:30
00720303-1(5) การพยาบาลพื้นฐาน [อ.รัชนี, ดร.สาริณีย์, อ.อนันต์ตรี, อ.ทิพวัลย์, ดร.ศศิกาญจน์, พันเอกหญิงอุไร, อ.อภิฤดี, อ.อรุณณี, อ.วันเพ็ญ, อ.อพีริยา]
(LCD)
210
8
7
 
M111
8:30 - 10:30
00720303-1(6) การพยาบาลพื้นฐาน [อ.รัชนี, ดร.สาริณีย์, อ.อนันต์ตรี, อ.ทิพวัลย์, ดร.ศศิกาญจน์, พันเอกหญิงอุไร, อ.อภิฤดี, อ.อรุณณี, อ.วันเพ็ญ, อ.อพีริยา]
(LCD)
210
8
7
 
M111
8:30 - 10:30
00720303-1(7) การพยาบาลพื้นฐาน [อ.รัชนี, ดร.สาริณีย์, อ.อนันต์ตรี, อ.ทิพวัลย์, ดร.ศศิกาญจน์, พันเอกหญิงอุไร, อ.อภิฤดี, อ.อรุณณี, อ.วันเพ็ญ, อ.อพีริยา]
(LCD)
210
8
8
 
M111
8:30 - 10:30
00720303-1(8) การพยาบาลพื้นฐาน [อ.รัชนี, ดร.สาริณีย์, อ.อนันต์ตรี, อ.ทิพวัลย์, ดร.ศศิกาญจน์, พันเอกหญิงอุไร, อ.อภิฤดี, อ.อรุณณี, อ.วันเพ็ญ, อ.อพีริยา]
(LCD)
210
8
8
 
M111
8:30 - 10:30
00720303-1(9) การพยาบาลพื้นฐาน [อ.รัชนี, ดร.สาริณีย์, อ.อนันต์ตรี, อ.ทิพวัลย์, ดร.ศศิกาญจน์, พันเอกหญิงอุไร, อ.อภิฤดี, อ.อรุณณี, อ.วันเพ็ญ, อ.อพีริยา]
(LCD)
210
8
7
 
M111
8:30 - 10:30
00720303-1(10) การพยาบาลพื้นฐาน [อ.รัชนี, ดร.สาริณีย์, อ.อนันต์ตรี, อ.ทิพวัลย์, ดร.ศศิกาญจน์, พันเอกหญิงอุไร, อ.อภิฤดี, อ.อรุณณี, อ.วันเพ็ญ, อ.อพีริยา]
(LCD)
210
8
8
 
M111
8:30 - 10:30
00720303-1(11) การพยาบาลพื้นฐาน [อ.รัชนี, ดร.สาริณีย์, อ.อนันต์ตรี, อ.ทิพวัลย์, ดร.ศศิกาญจน์, พันเอกหญิงอุไร, อ.อภิฤดี, อ.อรุณณี, อ.วันเพ็ญ, อ.อพีริยา]
(LCD)
210
8
7
 
M111
8:30 - 10:30
00720303-1(12) การพยาบาลพื้นฐาน [อ.รัชนี, ดร.สาริณีย์, อ.อนันต์ตรี, อ.ทิพวัลย์, ดร.ศศิกาญจน์, พันเอกหญิงอุไร, อ.อภิฤดี, อ.อรุณณี, อ.วันเพ็ญ, อ.อพีริยา]
(LCD)
210
8
7
48
-
       --- ว่าง ---
Innovation Club
15
  
49
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะพยาบาล
20
  
50
M210
8:30 - 11:30
00000121-1(1) ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน [อ.กมลชนก]
L1 (LCD)
60
60
26
51
M212
8:30 - 11:30
00529504-1(1) ภาษาจีน 3 [อ.Deng]
L1 (LCD)
40
5
5
52
M213
8:30 - 11:30
00520607-1(1) ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 [อ.จิราวัฒน์, อ.Yoshie]
L1 (LCD)
40
12
10
53
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
60
  
54
-
       --- ว่าง ---
L1 (PLASMA)
60
  
55
M216
8:30 - 11:30
00710202-1(1) กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 [อ.นันท์นภัส]
L1 (LCD)
100
40
40
 
M216
8:30 - 11:30
00710202-1(2) กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 [อ.นันท์นภัส]
L1 (LCD)
100
42
40
56
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
60
  
57
M313
8:30 - 11:30
00229407-1(1) การจัดการการเงิน [อ.ธตรฐ]
L1 [LCD]
40
20
15
58
-
       --- ว่าง ---
L1 [Plasma]
60
  
59
-
       --- ว่าง ---
L1 [LCD]
60
  
60
-
       --- ว่าง ---
workshop
15
  
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]