เมนูหลัก


ปีการศึกษา 
 ภาค 
วัน 
หมายเหตุ เพื่อตรวจสอบการจองใช้ห้องอีกครั้งกรุณา Click ที่ห้องว่าง
No.
Room
Time
Course
Spec
จุ
รับ
ลง
1
-
       --- ว่าง ---
5
  
2
A212
8:30 - 9:30
00649103-3(1) ทักษะและจริยธรรมในการดำรงชีวิต [อ.วิลาวัณย์]
ห้องประชุมหลักสูตร INTER
15
5
5
3
A214
8:30 - 11:30
00649414-3(1) การจัดการเชิงกลยุทธ์ [Dr.Adriano Prates do, ผศ.ดร.ชวินท์]
ห้องประชุม Inter 2
5
2
2
4
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะการบิน
7
  
5
A302
8:30 - 10:30
01119203-1(1) ชีววิทยาทั่วไป [ดร.นพดล, ดร.อาภากร, อ.อังคณา, อ.กฤษดา, ดร.วิโรจน์, รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง]
LCD (L2) คณะเภสัช
48
15
5
 
A302
10:30 - 12:30
01129208-1(1) จุลชีววิทยา [อ.ประไพพิศ, ดร.อาภากร]
LCD (L2) คณะเภสัช
48
40
34
6
A303
10:30 - 12:30
01139302-1(1) เภสัชสาธารณสุข [อ.ภาณุวัฒน์, ผศ.ธีระวัฒน์, ดร.ภญ.พิกุล, อ.กะรัตเพชร]
LCD(L2) คณะเภสัช
48
50
44
 
A303
8:30 - 10:30
01139411-1(1) เภสัชกรรมอุตสาหการ 1 [ผศ.วิเชียร, อ.จิตติ, อ.ทรงเกียรติ]
LCD(L2) คณะเภสัช
48
50
49
7
A304
8:30 - 11:30
01149509-1(1) เภสัชกรรมบำบัด 2 [อ.ปวันรัตน์, ผศ.วิทยา, อ.กฤษดา, อ.ณัฏฐกัลยา, รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง, อ.กะรัตเพชร]
LCD (L2) คณะเภสัช
50
50
23
8
A307
8:30 - 9:30
01159706-1(1) การขึ้นทะเบียนเภสัชภัณฑ์ [Dr.ยุพดี]
(LCD)L2 คณะเภสัช
48
30
19
9
-
       --- ว่าง ---
(LCD)L2
40
  
10
-
       --- ว่าง ---
ห้องปฏิบัติการคณะการบิน
54
  
11
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)ป.เอก
40
  
12
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)
48
  
13
A404
9:30 - 12:30
01159309-1(1) การประเมินบทความวิจัยทางเภสัชศาสตร์ [อ.สุรเชษฐ, อ.กะรัตเพชร, ผศ.ดร.วิน]
LCD (L2) คณะเภสัช
50
60
44
 
A404
9:30 - 12:30
01158525-1(1) การประเมินบทความวิจัยทางคลินิก [อ.สุรเชษฐ, อ.กะรัตเพชร, ผศ.ดร.วิน]
LCD (L2) คณะเภสัช
50
3
0
14
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)
20
  
15
-
       --- ว่าง ---
LCD(L2)
20
  
16
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)ป.เอก Ed.D
36
  
17
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก DBA
28
  
18
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก Ph.D
27
  
19
-
       --- ว่าง ---
Lab Elec1
15
  
20
-
       --- ว่าง ---
Lab ฟิสิกส์
15
  
21
-
       --- ว่าง ---
Lab ME
15
  
22
-
       --- ว่าง ---
Lab สื่อสารไฟฟ้า
5
  
23
-
       --- ว่าง ---
LCD
80
  
24
-
       --- ว่าง ---
(LCD)
40
  
25
-
       --- ว่าง ---
LCD
60
  
26
-
       --- ว่าง ---
L2 (LCD)
60
  
27
-
       --- ว่าง ---
LCD
60
  
28
-
       --- ว่าง ---
Lecture
45
  
29
-
       --- ว่าง ---
Lecture
45
  
30
-
       --- ว่าง ---
Lab Com3
45
  
31
-
       --- ว่าง ---
L2 (LCD)
48
  
32
-
       --- ว่าง ---
L2 (LCD)
48
  
33
-
       --- ว่าง ---
L2 (LCD)
48
  
34
-
       --- ว่าง ---
L2 (LCD)
48
  
35
-
       --- ว่าง ---
L2(LCD)
48
  
36
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมสำนักประกันฯ
10
  
37
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
80
  
38
-
       --- ว่าง ---
L4 (LCD)
80
  
39
-
       --- ว่าง ---
L2 (LCD)
48
  
40
-
       --- ว่าง ---
Lab ไฟฟ้าและพลังงาน
15
  
41
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
80
  
42
-
       --- ว่าง ---
Lab Elec
15
  
43
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
150
  
44
-
       --- ว่าง ---
Lab ME
15
  
45
-
       --- ว่าง ---
คณะวิทยาการจัดการ
10
  
46
M110
9:00 - 12:00
9710103-6(91) การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ [ผศ.พ.อ.หญิง ดร.อุทัยวรรณ, อ.คุ้มขวัญ, ผศ.ชูพงศ์]
(LCD)
210
115
103
47
M111
10:00 - 11:00
00010101-1(94) ชีวิตและการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา [อ.อภิปราย, อ.นันท์นภัส]
(LCD)
210
82
81
48
-
       --- ว่าง ---
Innovation Club
15
  
49
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะพยาบาล
20
  
50
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
60
  
51
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
40
  
52
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
40
  
53
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
60
  
54
-
       --- ว่าง ---
L1 (PLASMA)
60
  
55
M216
10:00 - 11:00
00010101-1(92) ชีวิตและการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา [อ.อภิปราย, อ.เมธี]
L1 (LCD)
100
25
18
 
M216
10:00 - 11:00
00010101-1(93) ชีวิตและการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา [อ.อภิปราย, อ.อุบลรัตน์, อ.ลัดดากร, อ.จักรพงษ์, อ.ปฏิยุทธ์]
L1 (LCD)
100
25
24
 
M216
10:00 - 11:00
00010101-1(96) ชีวิตและการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา [อ.อภิปราย, อ.สุกัญญา]
L1 (LCD)
100
30
17
56
-
       --- ว่าง ---
L1 (LCD)
60
  
57
-
       --- ว่าง ---
L1 [LCD]
40
  
58
-
       --- ว่าง ---
L1 [Plasma]
60
  
59
-
       --- ว่าง ---
L1 [LCD]
60
  
60
-
       --- ว่าง ---
workshop
15
  
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]