เมนูหลัก


ปีการศึกษา 
 ภาค 
วัน 
หมายเหตุ เพื่อตรวจสอบการจองใช้ห้องอีกครั้งกรุณา Click ที่ห้องว่าง
No.
Room
Time
Course
Spec
จุ
รับ
ลง
1
-
       --- ว่าง ---
5
  
2
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมหลักสูตร INTER
15
  
3
A214
8:30 - 11:30
00609121-3(1) ภาษาอังกฤษ 1 [Mr.Orville]
ห้องประชุม Inter 2
5
20
5
4
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะการบิน
7
  
5
A302
8:30 - 11:30
01329306-1(4) การจัดการโลจิสติกส์ [อ.กิตติเชษฐ์]
LCD (L2)
48
50
44
6
-
       --- ว่าง ---
LCD(L2)
48
  
7
A304
8:30 - 11:30
01319303-1(3) การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการ [อ.สุกัญญา, อ.กมลพันธ์]
LCD (L2)
50
50
34
8
A307
8:30 - 10:30
01158732-1(1) การจัดการสถานเภสัชกรรมชุมชน [อ.ปวันรัตน์, อ.อิทธิชัย, อ.ณัฏฐ์พงศ์, ดร.ภก.กานต์]
(LCD)L2
48
30
24
9
A308
10:30 - 12:30
01138507-1(1) เภสัชกรรมจ่ายยา 1 [รศ.อัจฉรา, อ.ปวันรัตน์, อ.ณัฏฐกัลยา, อ.อิทธิชัย, รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง, ดร.ภัทรกร, อ.จุฑาทิพย์]
(LCD)L2
40
30
23
 
A308
8:30 - 10:30
01158714-1(1) วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2 [อ.ประไพพิศ, ดร.วิโรจน์, ดร.รุ่งศิริ, อ.เกศระวี]
(LCD)L2
40
30
22
 
A308
8:30 - 10:30
01149144-1(1) วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2 [อ.ประไพพิศ, ดร.วิโรจน์, ดร.รุ่งศิริ, อ.เกศระวี]
(LCD)L2
40
10
4
10
-
       --- ว่าง ---
ห้องปฏิบัติการคณะการบิน
54
  
11
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)ป.เอก
40
  
12
A403
8:30 - 11:30
01319301-1(4) ภาษาอังกฤษเทคนิคการบินทั่วไป [อ.บุญมี, อ.ขวัญชัย]
LCD (L2)
48
50
32
13
A404
8:30 - 11:30
00009121-1(2) ภาษาอังกฤษ 1 [อ.อุบลรัตน์]
LCD (L2)
50
50
40
14
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)
20
  
15
-
       --- ว่าง ---
LCD(L2)
20
  
16
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2)ป.เอก Ed.D
36
  
17
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก DBA
28
  
18
-
       --- ว่าง ---
LCD (L2) ป.เอก Ph.D
27
  
19
-
       --- ว่าง ---
Lab Elec1
15
  
20
-
       --- ว่าง ---
Lab Elec
15
  
21
-
       --- ว่าง ---
Lab ฟิสิกส์
15
  
22
-
       --- ว่าง ---
Lab ME
15
  
23
-
       --- ว่าง ---
Lab สื่อสารไฟฟ้า
5
  
24
C304
8:30 - 11:30
01119202-1(1) เคมีทั่วไป [อ.ประไพพิศ, ดร.นพดล, ดร.วิโรจน์]
LCD
80
68
58
25
C305
8:30 - 11:30
00139309-1(1) อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม [ผศ.ปฏิภาณ]
(LCD)
40
20
18
26
C306
8:30 - 11:30
01339204-1(3) ระบบสารสนเทศสำหรับการบิน [อ.สายสุนีย์]
(LCD)
48
50
42
27
C307
8:30 - 11:30
01319201-1(1) คณิตศาสตร์การบิน [อ.จันทราภา]
LCD
60
50
40
 
C307
8:30 - 11:30
01318201-1(1) คณิตศาสตร์การบิน [อ.จันทราภา]
LCD
60
5
1
28
C308
8:30 - 11:30
01349404-1(6) การบริหารสินค้าทางอากาศ [อ.เจริญ, อ.อดุลย์รัตน์, อ.สุธาสินี, อ.ทักษ์พงศ์, อ.พงศกร]
L2 (LCD)
60
50
44
 
C308
8:30 - 11:30
01348404-1(6) การบริหารสินค้าทางอากาศ [อ.เจริญ, อ.อดุลย์รัตน์, อ.สุธาสินี, อ.ทักษ์พงศ์, อ.พงศกร]
L2 (LCD)
60
5
2
29
C309
10:30 - 12:30
01139302-1(1) เภสัชสาธารณสุข [ดร.พิกุล, อ.ณัฏฐ์พงศ์]
LCD
60
55
44
 
C309
8:30 - 10:30
01139502-1(1) เภสัชวิทยา 1 [ผศ.วิทยา, อ.อังคณา, อ.กฤษดา, อ.ณัฏฐกัลยา, รศ.ดร.สุพัตรา, รศ. พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง]
LCD
60
55
38
30
-
       --- ว่าง ---
Lab Com1
45
  
31
C311
8:30 - 12:30
00929212-1(1) อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง [อ.ธัชกร]
Lecture
45
25
16
32
-
       --- ว่าง ---
Lab Com3
45
  
33
C401
8:30 - 11:30
00009121-1(1) ภาษาอังกฤษ 1 [อ.จุฑามาศ]
L2 (LCD)
48
50
24
34
C424
8:30 - 11:30
00439311-1(1) กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน [ผศ.ดร.กิตติ]
L2 (LCD)
48
20
11
35
C425
8:30 - 11:30
00548543-1(1) การใช้ภาษาจีน 2 [อ.Deng]
L2 (LCD)
48
20
7
36
C426
8:30 - 11:30
00548545-1(1) การใช้ภาษาจีน 4 [อ.ปุนญิศา]
L2 (LCD)
48
20
13
37
C501
8:30 - 11:30
00009121-1(3) ภาษาอังกฤษ 1 [อ.กมลชนก]
L2(LCD)
48
26
10
 
C501
8:30 - 11:30
00000121-1(3) ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน [อ.กมลชนก]
L2(LCD)
48
25
15
38
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมสำนักประกันฯ
10
  
39
C513
8:30 - 11:30
00009123-1(3) ภาษาอังกฤษ 3 [อ.ภาวนา]
L1 (LCD)
80
50
50
40
C514
8:30 - 11:30
01339312-1(4) นิรภัยการบินและมาตรการรักษาความปลอดภัย [อ.บุญมี]
L4 (LCD)
80
50
39
 
C514
8:30 - 11:30
01338312-1(4) นิรภัยการบิน [อ.บุญมี]
L4 (LCD)
80
5
1
41
-
       --- ว่าง ---
L2 (LCD)
48
  
42
-
       --- ว่าง ---
Lab ไฟฟ้าและพลังงาน
15
  
43
C604
8:30 - 11:30
01349403-1(1) การบริหารท่าอากาศยาน [อ.กมล, อ.ชูชีพ, อ.ธวัชชัย, อ.เกรียงศักดิ์, อ.ไพโรจน์, อ.แสงทอง]
L1 (LCD)
80
50
46
44
C606
8:30 - 11:30
00009123-1(5) ภาษาอังกฤษ 3 [อ.จริยาพร]
L1 (LCD)
150
55
39
45
-
       --- ว่าง ---
Lab ME
15
  
46
-
       --- ว่าง ---
คณะวิทยาการจัดการ
10
  
47
M110
8:30 - 11:30
9719101-6(1) ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์ [อ.รัชนี, ดร.กัลยา, พันเอกหญิงอัญชลี]
(LCD)
210
140
109
 
M110
8:30 - 11:30
9719305-6(3) เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน [ผศ.พ.อ.หญิง ดร.อุทัยวรรณ, อ.รัชนี, ดร.กัลยา, พันเอกหญิงอุไร, พันเอกหญิงอัญชลี]
(LCD)
210
37
34
 
M110
8:30 - 11:30
9719305-6(1) เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน [ผศ.พ.อ.หญิง ดร.อุทัยวรรณ, อ.รัชนี, ดร.กัลยา, พันเอกหญิงอุไร, พันเอกหญิงอัญชลี]
(LCD)
210
38
37
 
M110
8:30 - 11:30
9719305-6(2) เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน [ผศ.พ.อ.หญิง ดร.อุทัยวรรณ, อ.รัชนี, ดร.กัลยา, พันเอกหญิงอุไร, พันเอกหญิงอัญชลี]
(LCD)
210
38
38
48
M111
8:30 - 11:30
00009117-1(1) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร [อ.ธนอร]
(LCD)
210
60
55
49
M112
8:30 - 11:30
00629413-3(1) กฎหมายธุรกิจ [อ.วรรณนิดา]
Innovation Club
15
5
3
50
-
       --- ว่าง ---
ห้องประชุมคณะพยาบาล
20
  
51
M210
8:30 - 10:30
00719202-1(1) ฟิสิกส์ทางการพยาบาล [อ.อนิรุทธิ์]
L1 (LCD)
60
68
60
52
M212
8:30 - 11:30
00239422-1(1) หัวข้อด้านอุตสาหกรรมและการพัฒนาธุรกิจในประเทศอาเซียน [อ.สุทิวัส]
L1 (LCD)
40
20
17
53
M213
8:30 - 11:30
00529614-1(1) การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร [อ.จิราวัฒน์]
L1 (LCD)
40
14
11
54
M214
10:30 - 12:30
01158522-1(1) การใช้ยาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง [รศ.อัจฉรา, อ.ณัฏฐกัลยา, อ.ธนกฤต, ผศ.นิสามณี, ดร.ภัทรกร, อ.จุฑาทิพย์, อ.ณัฏฐ์พงศ์]
L1 (LCD)
60
55
35
55
-
       --- ว่าง ---
L1 (PLASMA)
60
  
56
M216
8:30 - 11:30
00719315-1(7) การประเมินภาวะสุขภาพ [พันตรีหญิงธนพร, อ.กัลยภรณ์]
L1 (LCD)
100
9
8
 
M216
8:30 - 11:30
00719315-1(1) การประเมินภาวะสุขภาพ [พันตรีหญิงธนพร, อ.กัลยภรณ์]
L1 (LCD)
100
9
8
 
M216
8:30 - 11:30
00719315-1(2) การประเมินภาวะสุขภาพ [พันตรีหญิงธนพร, อ.กัลยภรณ์]
L1 (LCD)
100
9
8
 
M216
8:30 - 11:30
00719315-1(3) การประเมินภาวะสุขภาพ [พันตรีหญิงธนพร, อ.กัลยภรณ์]
L1 (LCD)
100
9
8
 
M216
8:30 - 11:30
00719315-1(4) การประเมินภาวะสุขภาพ [พันตรีหญิงธนพร, อ.กัลยภรณ์]
L1 (LCD)
100
9
8
 
M216
8:30 - 11:30
00719315-1(5) การประเมินภาวะสุขภาพ [ร.ต.อ.หญิง ดร.พีรยา, พันตรีหญิงธนพร, อ.กัลยภรณ์]
L1 (LCD)
100
9
8
 
M216
8:30 - 11:30
00719315-1(6) การประเมินภาวะสุขภาพ [ร.ต.อ.หญิง ดร.พีรยา, พันตรีหญิงธนพร, อ.กัลยภรณ์]
L1 (LCD)
100
9
8
 
M216
8:30 - 11:30
00719315-1(8) การประเมินภาวะสุขภาพ [พันตรีหญิงธนพร, อ.กัลยภรณ์]
L1 (LCD)
100
9
8
 
M216
8:30 - 11:30
00719315-1(9) การประเมินภาวะสุขภาพ [พันตรีหญิงธนพร, อ.กัลยภรณ์]
L1 (LCD)
100
9
8
 
M216
8:30 - 11:30
00719315-1(10) การประเมินภาวะสุขภาพ [พันตรีหญิงธนพร, อ.กัลยภรณ์]
L1 (LCD)
100
9
9
 
M216
8:30 - 11:30
00719315-1(11) การประเมินภาวะสุขภาพ [อ.ตติยา, พันตรีหญิงธนพร, อ.กัลยภรณ์]
L1 (LCD)
100
9
9
 
M216
8:30 - 11:30
00719315-1(12) การประเมินภาวะสุขภาพ [อ.ตติยา, พันตรีหญิงธนพร, อ.กัลยภรณ์]
L1 (LCD)
100
9
8
57
M310
8:30 - 11:30
01329208-1(3) หลักการบริหารในอุตสาหกรรมการบิน [อ.เมธี]
L1 (LCD)
60
50
38
58
M313
8:30 - 11:30
01438502-1(1) เสียงและการสั่นสะเทือน [อ.ฐาปกรณ์]
L1 [LCD]
40
10
9
59
M314
8:30 - 11:30
00009123-1(4) ภาษาอังกฤษ 3 [อ.นานดา]
L1 [Plasma]
60
50
39
60
M315
8:30 - 11:30
01339206-1(2) การวิจัยดำเนินงาน [ดร.เขมณัฏฐ์]
L1 [LCD]
60
50
38
 
M315
8:30 - 11:30
01338206-1(2) การวิจัยดำเนินงาน [ดร.เขมณัฏฐ์]
L1 [LCD]
60
5
3
61
-
       --- ว่าง ---
workshop
15
  
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]